Start Konfederacja
Statut Konfederacji Związków Zawodowych Metalowców w Polsce PDF Drukuj Email
czwartek, 08 stycznia 2009 10:45

S T A T U T

Konfederacji

Związków Zawodowych Metalowców

w Polsce

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Konfederacja Związków Zawodowych Metalowców w Polsce, zwana dalej  Konfederacją, jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych działające w przemyśle metalowym, elektromaszynowym i hutniczym.

§  2

Konfederacja jest reprezentantem należących do niej organizacji członkowskich w zakresie działalności  ponadnarodowej.

 

§ 3

1.      Terenem działania Konfederacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Europy.

2.      Siedzibą Konfederacji jest miasto Warszawa.

 

§ 4

Konfederacja jest organizacją niezależną, działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie  z     Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą o związkach zawodowych i innymi ustawami oraz międzynarodowymi konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczypospolitą  Polską .

 

§ 5

Konfederacja posiada osobowość prawną.

§ 6

1.      Konfederacja działa poprzez organy wymienione w Statucie.

2.      Do reprezentowania Konfederacji wobec organów państwowych, sądów, oraz organizacji    społeczno-zawodowych i politycznych, upoważnieni są:

a)      przewodniczący  i wiceprzewodniczący Konfederacji w ramach posiadanych kompetencji,

b)      członkowie Rady Konfederacji w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Konfederacji.

3.  Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Konfederacji upoważnieni są jej

przewodniczący  i wiceprzewodniczący w ramach upoważnienia , którego zakres określa Rada

Konfederacji.

§ 7

Konfederacja może być członkiem międzynarodowych  organizacji związkowych.

Rozdział II

Cele i zadania Konfederacji

§ 8

Celem Konfederacji jest reprezentowanie organizacji członkowskich oraz reprezentowanie i obrona praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy na arenie międzynarodowej.

 

§ 9

Konfederacja realizuje swoje cele poprzez:

a)      organizowanie współdziałania organizacji członkowskich,

b)      prezentowanie stanowisk wobec organizacji międzynarodowych,

c)      promowanie organizacji członkowskich na arenie międzynarodowej,

d)      opiniowanie aktów prawnych i dokumentów dotyczących działalności związków zawodowych w Unii Europejskiej,

e)      współpracę z innymi organizacjami międzynarodowymi,

f)        współpracę z innymi organizacjami związkowymi krajów europejskich,

g)      upowszechnianie inicjatyw i stanowisk organizacji członkowskich w Unii Europejskiej,

h)      uczestniczenie w działaniach i akcjach międzynarodowych organizacji związkowych.

§ 10

W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych Konfederacja może organizować     protesty solidarnościowe.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

 

§ 11

1.      Członkiem Konfederacji mogą być ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych działające w przemyśle metalowym, elektromaszynowym i hutniczym.

2.      Organizacja związkowa, o której mowa w ust. 1,   przystępująca do Konfederacji składa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konfederacji, w formie uchwały właściwego organu statutowego, i staje się członkiem Konfederacji, po podjęciu pozytywnej uchwały przez Radę Konfederacji.  Nie dotyczy to członków założycieli.

 

§ 12

1.      Organizacje członkowskie mają równe prawa i obowiązki.

2.      Organizacje członkowskie zachowują osobowość prawną.

 

§ 13

Organizacje członkowskie mają prawo do:

a)      wyboru swoich przedstawicieli do władz Konfederacji,

b)      uczestniczenia w bieżącej działalności Konfederacji poprzez swoich przedstawicieli,

c)      udziału w kształtowaniu celów programowych i organizacyjnych Konfederacji,

d)      uzyskiwania od Konfederacji, w ramach   posiadanych możliwości, pomocy w realizacji zadań na arenie międzynarodowej ,

e)      desygnowania swych przedstawicieli do komisji i zespołów powoływanych przez organy Konfederacji i międzynarodowych zrzeszeń związkowych, których jest członkiem,

f)        uzyskiwania informacji  o bieżącej działalności Konfederacji.

 

§ 14

Organizacje członkowskie zobowiązane są do:

a)      przestrzegania przepisów Statutu Konfederacji,

b)      uczestniczenia w pracach Konfederacji, jej organów, komisji i zespołów,

c)      realizacji uchwał organów Konfederacji podejmowanych w sprawach ponadnarodowych i statutowych,

d)      partycypowania w kosztach funkcjonowania Konfederacji na zasadach określonych przez   Radę Konfederacji.

 

§ 15

Wystąpienie organizacji członkowskiej z Konfederacji następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia członkostwa w Konfederacji, w formie uchwały właściwego organu statutowego. Okres wypowiedzenia członkostwa w Konfederacji wynosi 3 miesiące kalendarzowe, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym członek Konfederacji złożył w Zarządzie Konfederacji uchwałę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Członek Konfederacji przez okres wypowiedzenia zachowuje prawa członkowskie i uczestniczy w kosztach jej działalności, a nadto zobowiązany jest do uregulowaniu swoich zobowiązań wobec Konfederacji.

 

§ 16

1.      Organizacja członkowska nie przestrzegająca Statutu Konfederacji może być uchwałą Rady Konfederacji:

a)      zawieszona w prawach członka na czas określony wskazany w uchwale nie dłuższy niż 6 miesięcy,

b)      wykluczona z Konfederacji.

Skutki zawieszenia albo wydalenia powstają w dacie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę Konfederacji.

2.   Członkostwo w Konfederacji wygasa, jeżeli organizacja należąca do Konfederacji uległa

rozwiązaniu albo została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Rozdział IV

Organy Konfederacji

 

§ 17

Organami Konfederacji są:

a)      Zarząd Konfederacji,

b)      Rada Konfederacji,

c)      Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

1.      Organy Konfederacji tworzą przedstawiciele organizacji członkowskich, wybierani i  odwoływani przez organizacje członkowskie.

2.      Kadencja organów Konfederacji trwa 4 lata.

3.      Mandat członka organów Konfederacji wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

a)      ustania członkostwa w Konfederacji zrzeszonej w  niej organizacji;

b)      rezygnacji z mandatu;

c)      odwołania przez organizację, która go wybrała.

d)      zgonu członka.

4.      Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zarząd Konfederacji.

5.      W przypadku, o którym mowa w ust. 3  lit. b), c) i d) organizacja członkostwa wybiera swojego nowego przedstawiciela do organu Konfederacji na okres do końca kadencji.

 

 

§ 19

Rada  Konfederacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2, przy czym uchwała jest ważna, jeżeli w głosowaniu bierze udział przynajmniej 1 przedstawiciel z każdej organizacji członkowskiej Konfederacji oraz minimum 60% członków Rady.

Zarząd  Konfederacji

 

§ 20

1.      Zarząd Konfederacji jest organem stanowiącym i wykonawczym.

2.      Zarząd Konfederacji tworzą przewodniczący organizacji członkowskich,  którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczących Konfederacji, na zasadzie konsensu.

3.      Do kompetencji Zarządu Konfederacji należy:

a)      wykonywanie uchwał Rady Konfederacji,

b)      podejmowanie uchwał i  stanowisk oraz  określanie zasad ich realizacji w sprawach międzynarodowych,

c)      powoływanie komisji stałych oraz wybór ich przewodniczących,

d)      prowadzenie gospodarki administracyjnej i finansowej Konfederacji,

e)      organizowanie akcji protestacyjnych i solidarnościowych na arenie międzynarodowej.

4.      Posiedzenia Zarządu Konfederacji odbywają się stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Rada Konfederacji

§ 21

1.      Rada Konfederacji jest organem stanowiącym w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji.

2.      Radę Konfederacji tworzą przewodniczący organizacji członkowskich oraz po dwóch przedstawicieli każdej z tych organizacji.

3.      Organizacje członkowskie są zobowiązane  na miesiąc przed upływem kadencji złożyć do Zarządu  Konfederacji  uchwały swoich właściwych organów statutowych dotyczące wyboru przedstawicieli tych organizacji do Rady Konfederacji.

4.      Do kompetencji Rady Konfederacji należy:

a)      określanie głównych kierunków i programu działania Konfederacji,

b)      uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian,

c)      uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Konfederacji,

d)      udzielanie upoważnień do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Konfederacji dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

e)      nadzorowanie działalności Zarządu Konfederacji,

f)        podejmowanie decyzji o przynależności do międzynarodowych zrzeszeń związków zawodowych,

g)      przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu Konfederacji  z działalności Konfederacji,

h)      decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Konfederacji oraz przeznaczeniu jej majątku w razie likwidacji.

5.      Rada zbiera się stosownie do potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w roku.

§ 22

1.  Posiedzenia Rady Konfederacji i Zarządu Konfederacji zwołuje i kieruje ich pracą

przewodniczący Konfederacji lub upoważniony przez niego  wiceprzewodniczący.

2.  Przewodniczący kieruje bieżąca działalnością Konfederacji

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 23

1.      W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej organizacji     członkowskiej .

2.      Organizacje członkowskie są zobowiązane  na miesiąc przed upływem kadencji złożyć do Zarządu Konfederacji  uchwały swoich właściwych organów statutowych dotyczące wyboru przedstawicieli tych organizacji do Komisji Rewizyjnej.

3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach Konfederacji.

4.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Rady i Zarządu Konfederacji.

5.      Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

6.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Rady i Zarządu Konfederacji pod względem statutowym,   finansowym i organizacyjnym,

b)      ocena budżetu oraz sprawozdania finansowego Konfederacji.

§ 24

1.      Biuro Konfederacji zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną Konfederacji, jej organów i komisji oraz wszystkich komórek organizacyjnych.

2.      Przewodniczący Konfederacji pełni w stosunku do pracowników Biura Konfederacji funkcję pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy.

3.      Biuro Konfederacji działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

Rozdział  V

Konsultacje

 

§ 25

W sprawach o szczególnym znaczeniu dla interesów członków Konfederacji uprawniony organ przed podjęciem decyzji powinien przeprowadzić konsultacje z organizacjami członkowskimi

 

Rozdział VI

Majątek Konfederacji

§ 26

1.            Majątek Konfederacji mogą stanowić, nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, prawa, środki pieniężne i papiery wartościowe.

2.            Majątek Konfederacji tworzy się ze składek członkowskich w wysokości określonej przez Radę Konfederacji, a także z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i innej działalności dochodowej.

§ 27

1.            Majątek Konfederacji przeznaczony jest na finansowanie jej działalności statutowej.

2.            Składki wpłacone przez członka Konfederacji w obowiązującej wysokości nie podlegają zwrotowi.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

§ 28

Przynależność do Konfederacji nie ogranicza samodzielności działań jej organizacji     członkowskich na arenie międzynarodowej.

 

§ 29

1.      Uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Konfederacji podejmuje Rada Konfederacji przy obecności przynamniej 2 członków z każdej organizacji członkowskiej przy czym uchwała jest ważna jeżeli za uchwałą głosuje minimum 4/5 biorących udziału w głosowaniu

2.      W uchwale, o której mowa w ust. 1, powołuje się komisję likwidacyjną, określa tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku Konfederacji.

§ 30

Wykładni Statutu dokonuje Rada Konfederacji.

 

§ 31

Organizacje związkowe, których przedstawiciele przyjęli uchwałę o powołaniu  Konfederacji oraz uchwalili Statut są członkami założycielami Konfederacji.