Start
Statut Federacji Związków Zawodowych METALOWCY w Warszawie PDF Drukuj Email
wtorek, 18 sierpnia 2009 20:15

S T A T U T

Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

w Warszawie

(tekst jednolity1)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§ 1.

 1. Federacja Związków Zawodowych METALOWCY jest następcą prawnym oraz kontynuatorem tradycji i  działalności Związków Zawodowych Metalowców w Polsce, działających od 1908 roku.

 2. Federacja jest ogólnokrajową organizacją związkową, dobrowolną i samorządną.

 

§ 2.

 1. Federacja zrzesza na zasadach dobrowolności zakładowe oraz międzyzakładowe organizacje związkowe pracowników przemysłu metalowego, nie naruszając ich osobowości prawnej i nie ograniczając samodzielności wynikającej z ich statutów.

 2. Federacja METALOWCY jest reprezentantem zrzeszonych w niej organizacji związkowych.

 

§ 3.

 1. Terenem działania Federacji Związków Zawodowych METALOWCY jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Federacji Związków Zawodowych METALOWCY jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4.

Federacja w swej statutowej działalności jest samorządna i niezależna od organów administracji państwowej i gospodarczej, a także nie podlega ich kontroli i nadzorowi w tym zakresie.

 

§ 5.

Federacja Związków Zawodowych METALOWCY działa na podstawie statutu, ustawy o związkach zawodowych oraz zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i innymi ustawami, a także międzynarodowymi konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską

 

§ 6.

 1. Federacja Związków Zawodowych METALOWCY – posiada osobowość prawną.

 2. Federacja Związków zawodowych METALOWCY” – działa przez organy wymienione w Statucie.

 

§ 7.

 1. Federacja może współpracować na zasadach partnerskich z innymi Związkami Zawodowymi w kraju i za granicą.

 2. Federacja może zawierać porozumienia z innymi organizacjami związkowymi oraz podejmować wspólne działania w celu obrony interesów i praw pracowniczych ludzi pracy.

 3. Federacja może przystępować do ogólnokrajowej organizacji między związkowej oraz do międzynarodowych zrzeszeń związkowych.

 4. Federacja może łączyć się z innymi ogólnokrajowymi organizacjami związkowymi w gałęzi pracy i rodzaju zatrudnienia na zasadach wzajemnie uzgodnionych.

 

§ 8.

 1. Federacja Związków Zawodowych METALOWCY może tworzyć struktury terenowe - Okręgi.

 2. Utworzenie i zniesienie Okręgu, określenie terytorialnego zasięgu jego działania oraz zasad funkcjonowania, następuje uchwałami Rady Federacji.

 3. W celu zapewnienia reprezentacji interesów branż zawodowych mogą być tworzone przy Radzie Federacji sekcje branżowo – zawodowe. Utworzenie i zniesienie sekcji branżowo-zawodowej, określenie przedmiotu jej działania oraz zasad funkcjonowania następuje uchwałami Rady Federacji. Sekcje branżowo – zawodowe działają w oparciu o własne plany pracy i uczestniczą w realizacji uchwał organów Federacji.

 4. W celu przygotowania opinii i stanowisk dla organów Federacji mogą być powoływane komisje problemowe:

  • stałe  - przez Radę Federacji

  • doraźne - przez Prezydium Rady Federacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA FEDERACJI.

 

§ 9.

Celem Federacji jest koordynowanie współdziałania jej członków na rzecz jak najlepszego wypełniania zadań przewidzianych ich statutami oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej i gospodarczej, organizacji politycznych, społecznych i samorządowych, stowarzyszeń zawodowych, w szczególności stanowiska w zakresie:

 1. polityki zatrudnienia oraz kształtowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,

 2. wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń na rzecz pracowników,

 3. bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy,

 4. warunków pracy kobiet i młodocianych,

 5. świadczeń socjalnych,

5a) podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych,

 1. wypoczynku po pracy, kultury fizycznej, turystyki oraz wczasów,

 2. ochrony zdrowia,

 3. świadczeń chorobowych, emerytalno – rentowych i innych z ubezpieczenia społecznego,

 4. zaspakajania potrzeb mieszkaniowych,

 5. kształtowania się cen, sytuacji rynkowej oraz kosztów utrzymania,

 6. rozwoju oświaty i kultury,

 7. ochrony środowiska naturalnego,

 8. innych dziedzin polityki społeczno - gospodarczej.

 

 

§ 10.

Federacja realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi ustawami, poprzez:

 1. wspieranie działań podejmowanych w interesie załóg przez zrzeszone w niej związki zawodowe,

 2. opiniowanie i uczestniczenie w pracach nad projektami aktów prawnych, dotyczących przede wszystkim pracowników przemysłu metalowego, ich rodzin, emerytów i rencistów,

 3. prowadzenie badań poziomu płac i kosztów utrzymania pracowników i ich rodzin, podejmowanie działań w celu zagwarantowania odpowiedniej rangi zawodu, występowanie do władz z odpowiednimi w tym zakresie inicjatywami,

 4. zawieranie z upoważnienia członków Federacji, z odpowiednimi organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców, ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, porozumień oraz innych umów,

 5. występowanie do władz z inicjatywami na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej,

 6. udzielanie w miarę możliwości bezpłatnej pomocy prawnej zrzeszonym w niej związkom i ich członkom oraz występowanie na ich wnioski, w ich imieniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innymi – w sprawach wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych,

 7. w przypadku zaistnienia sporu zbiorowego pomiędzy członkiem Federacji, a Pracodawcami, a także w innych działaniach członka Federacji na rzecz pracowników, Federacja jest zobowiązana – na wniosek członka – udzielić mu w ramach posiadanych możliwości wszelkiej możliwej pomocy,

 8. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanatorium oraz organizowanie między związkowej wymiany turystyczno–wypoczynkowej,

 9. udzielanie w miarę posiadanych środków finansowych pomocy finansowej zrzeszonym w Federacji związkom,

 10. rozwijanie współpracy z polskimi i międzynarodowymi organizacjami związkowymi w celu utrwalenia demokratycznych praw i stosunków społecznych, swobód obywatelskich i związkowych, obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy,

 11. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,

 12. prowadzenie społecznej kontroli nad działalnością organów administracji państwowej i gospodarczej w zakresie spraw określonych przepisami prawa,

 13. prowadzenie własnej jak i przez zrzeszonych członków działalności gospodarczej (wytwórczej, usługowej, handlowej, turystycznej i kulturalnej) - przeznaczając dochód z tej działalności na wspieranie Federacji i jej członków w statutowej działalności,

 14. organizowanie i prowadzenie przez członków i Federację wspólnych akcji wyborczych do organów władz przedstawicielskich i samorządowych,

 15. ustanowienie Fundacji dla lepszej realizacji zadań i celów Federacji.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY DZIAŁANIA FEDERACJI

 

§ 11.

Przed podjęciem ważnych dla członków Federacji decyzji i uchwał w sprawach wyszczególnionych w § 9 i 10 statutu, właściwe organy Federacji zobowiązane są do przedłożenia propozycji członkom Federacji w celu umożliwienia im zaprezentowania swoich opinii i stanowisk.

 

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE FEDERACJI

 

§ 12.

Członkiem Federacji może być zakładowa albo międzyzakładowa organizacja związkowa pracowników zakładów działających na rzecz przemysłu metalowego lub pracowników tego przemysłu, która wyraża chęć współdziałania na zasadach określonych niniejszym statutem.

 

§ 13.

 1. Zakładowa organizacja związkowa przystępująca do Federacji składa pisemny wniosek – oświadczenie do Rady Federacji, w formie uchwały właściwego organu statutowego związku i staje się członkiem Federacji, po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Radę Federacji, nie dotyczy to członków założycieli.

 2. Występowanie z Federacji następuje przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa, w formie uchwały właściwego organu statutowego organizacji związkowej.

 3. Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi 3 miesiące kalendarzowe, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym członek Federacji złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 2. Członek Federacji przez okres wypowiedzenia zachowuje prawa członkowskie i uczestniczy w kosztach działalności Federacji. Członek Federacji przed upływem okresu wypowiedzenia może uchwałą właściwego swojego organu statutowego cofnąć oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli nie zalega z płatnością składek członkowskich lub ureguluje zaległości w tym zakresie.

 4. Członek Federacji nieprzestrzegający zasad statutowych może być uchwałą Rady Federacji podjętą na wniosek właściwej Rady Okręgu lub Komisji Rewizyjnej lub przewodniczącego Federacji:

  • zawieszony w prawach członka na czas określony wskazany w uchwale, nie dłuższy niż 6 miesięcy,

  • wydalony z Federacji.

Uchwała Rady Federacji w tych sprawach może zostać podjęta po umożliwieniu członkowi Federacji uprzedniego zajęcia stanowiska w tych sprawach.

Skutki zawieszenia albo wydalenia powstają w dacie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę Federacji.

4a. Członkowstwo w Federacji wygasa, jeżeli organizacja związkowa uległa rozwiązaniu albo została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Członek Federacji nie może być równocześnie członkiem innej ogólnokrajowej organizacji związkowej.

 

ROZDZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW FEDERACJI

 

§ 14.

 1. Każdy członek Federacji ma równie prawa do decydowania w sprawach wchodzących w zakres jej działalności.

 2. skreślony

 3. Członek Federacji ma w szczególności prawo do:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Federacji,

  2. decydowania w sposób wskazany statutem o kierunkach działalności Federacji,

  3. żądania, aby inni członkowie Federacji ustosunkowali się do stanowiska członka zmierzającego do realizacji celów i zadań przewidzianych jego statutem,

  4. korzystania z pomocy prawnej i finansowej Federacji w uzasadnionych przypadkach,

  5. oceny działalności organów Federacji i osób pełniących w niej funkcje z wyboru.

 

§ 15.

Obowiązkiem członków Federacji jest:

 1. realizowanie i przestrzeganie statutu Federacji oraz wypracowanego programu działania – środkami przewidzianymi jego statutem.

 2. realizowanie uchwał organów Federacji,

 3. przedstawienie na forum Federacji spraw, które mogą dotyczyć innych członków Federacji,

 4. regularne i terminowe opłacanie składek na rzecz Federacji.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANY FEDERACJI

 

§ 16.

 1. Organami Federacji są:

  1. Zjazd Krajowy,

  2. Rada Federacji,

2a) Zarząd Federacji,

  1. Komisja Rewizyjna.

1a. Organami Federacji w Okręgach są Rady Okręgów oraz przewodniczący Rady Okręgu.

1b. Kadencja delegatów Zakładowych Organizacji Związkowych na Zjazd Krajowy oraz organów Federacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 i ust. 1a, trwa cztery lata.

1c. Delegaci Zakładowych Organizacji Związkowych na Zjazd Krajowy oraz organy Federacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 i ust. 1a, pochodzą z wyborów.

1d. Szczegółowe zasady i tryb wyborów, o których mowa w ust. 1c oraz § 18 ust. 11, odwołania przed upływem kadencji oraz wyborów uzupełniających, z uwzględnieniem postanowień Statutu, określa ordynacja wyborcza.

 1. Uchwały wszystkich organów Federacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków tych organów, jeśli postanowienia statutu nie wymagają kwalifikowanej większości.

 2. skreślony.

 

ROZDZIAŁ VII

ZJAZD KRAJOWY.

 

§ 17.

 1. Najważniejszym organem Federacji jest Zjazd Krajowy.

 2. Delegaci Zakładowych Organizacji Związkowych na Zjazd Krajowy wybierani są na zebraniach wyborczych w poszczególnych Okręgach, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ilości członków zrzeszonych w organizacjach związkowych w danym Okręgu.

 3. Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:

 1. określenie głównych kierunków i programu działania Federacji oraz uchwalanie zmian statutu Federacji,

 2. ustalanie liczby wiceprzewodniczących Federacji oraz liczby członków Komisji Rewizyjnej,

 3. wybór i odwołanie przed upływem kadencji przewodniczącego Federacji i wiceprzewodniczących Federacji, a także wybór przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,

 4. decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Federacji oraz przeznaczeniu jej majątku w razie likwidacji,

 5. ustalanie zasad działalności organizacyjnej i finansowej Federacji,

 6. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Rady Federacji i Komisji Rewizyjnej za okres działalności pomiędzy Zjazdami Krajowymi,

 7. udzielanie lub odmawianie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Radzie Federacji i Zarządowi Federacji,

 8. ustalanie zasad naliczania składki członkowskiej,

 9. ustalanie wynagrodzenia dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego (cych) Federacji.

 1. Zjazd Krajowy zwoływany jest raz na cztery lata, a termin i miejsce obrad ustala Rada Federacji i podaje do wiadomości członkom Federacji najpóźniej na trzy miesiące przed Zjazdem.

 2. Obrady Zjazdu Krajowego są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów.

 3. Uchwały Zjazdu Krajowego dotyczące zmian statutu Federacji oraz uchwała o rozwiązaniu Federacji wymagają większości    2/3  głosów delegatów obecnych na Zjeździe. Uchwała o rozwiązaniu Federacji może być podjęta, jeżeli z wnioskiem w tej sprawie wystąpi 2/3 ogólnej liczby członków Federacji.

 4. Zjazd Krajowy Nadzwyczajny zwoływany jest na podstawie uchwały Rady Federacji. Rada Federacji może podjąć uchwałę o zwołaniu Zjazdu Krajowego Nadzwyczajnego także, gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi 1/3 ogólnej liczby członków Federacji lub Komisja Rewizyjna.

 5. Zjazd Krajowy Nadzwyczajny powinien być zwołany w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca wskazuje inny termin, jednak nie krótszy niż miesiąc. Obraduje on nad sprawami, dla których został zwołany.

 6. skreślony

 7. skreślony

 8. Mandat delegata wygasa w przypadku:

 1. ustania członkostwa związku zawodowego w Federacji,

 2. ustania członkostwa delegata w związku zawodowym zrzeszonym w Federacji,

 3. odwołania delegata w trybie przewidzianym statutem Federacji lub zrzeszonego w niej związku zawodowego,

 4. rezygnacji z mandatu,

 5. zgonu delegata.

 1. Pozbawienie mandatu delegata następuje za zgoda macierzystej organizacji związkowej.

 

ROZDZIAŁ VIII

RADA FEDERACJI

 

§ 18.

 1. W okresie między Zjazdami Krajowymi, naczelnym organem Federacji jest Rada Federacji. Kieruje ona działalnością Federacji, zgodnie z uchwałami Zjazdu Krajowego, kontroluje wykonanie jego uchwał i podejmuje decyzje, które nie są zastrzeżone do kompetencji Zjazdu Krajowego, a w szczególności:

 1. uchwala ordynację wyborcza,

 2. uchwala budżet Federacji na każdy rok obrotowy,

 3. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Federacji oraz sprawozdanie finansowe za każdy rok obrotowy,

 4. decyduje o sprawach organizacyjnych, inwestycyjnych i majątkowych Federacji,

 5. decyduje o tworzeniu funduszu strajkowego i jego wysokości,

 6. tworzy i ustala wysokość innych funduszy celowych.

 7. decyduje o powołaniu fundacji ustalając jej cele i statut,

 8. zawiera i wypowiada ponadzakładowe układy zbiorowe pracy,

 9. podejmuje decyzje w sprawie wszczęcia i prowadzenia ponadzakładowego sporu zbiorowego,

 10. określa działalność wydawniczą Federacji,

 11. podejmuje decyzje w zakresie tworzenia, przystąpienia do albo łączenia się z innymi ogólnokrajowymi organizacjami związkowymi, jak również decyzje dotyczące tworzenia i wstępowania do międzynarodowych organizacji pracowników,

 12. rozstrzyga w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem,

 13. udziela pełnomocnictw do działania w imieniu Federacji, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych,

 14. podejmuje decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej, określając w szczególności formę w jakiej ma być prowadzona, wysokość środków przeznaczonych na jej rozpoczęcie oraz jej przedmiot.

 1. Radę Federacji tworzą przedstawiciele wybrani na zebraniach wyborczych w poszczególnych Okręgach oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący Federacji.

 2. Liczbę członków Rady Federacji wybranych w poszczególnych Okręgach ustala ordynacja wyborcza.

 3. Przy wyborze członków Rady Federacji wybieranych w poszczególnych Okręgach należy zachować zasadę proporcjonalności określoną w § 17 ust. 2.

 4. Członkowie Rady Federacji zobowiązani są do konsultacji ze swoimi wyborcami co najmniej  raz w kwartale.

 5. Członek Rady Federacji wybrany w Okręgu może być odwołany na wniosek: członka Federacji z macierzystego Okręgu, Komisji Rewizyjnej Federacji, macierzystej organizacji związkowej.

 6. Wniosek o odwołanie składa się do Rady Federacji.

 7. Rada Federacji, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej, przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią do macierzystej Rady Okręgu Wyborczego.

 8. Odwołania dokonuje macierzysta Rada Okręgu zwykłą większością głosów.

 9. W celu zachowania mandatu macierzysta Rada Okręgu przeprowadza wybory uzupełniające.

 10. Organem wykonawczym Rady Federacji jest Prezydium Rady Federacji. W skład Prezydium Rady Federacji wchodzą:

   1. przewodniczący Federacji,

   2. wiceprzewodniczący Federacji,

   3. członkowie Prezydium wybrani wg zasad określonych Ordynacją Wyborczą.

Prezydium Rady Federacji ma prawo - w uzasadnionych przypadkach - wnioskować do Rady Okręgu członka Prezydium Rady Federacji o pozbawienie go członkostwa w Prezydium Rady Federacji.

 1. skreślony

 2. Zakres działania Prezydium Rady Federacji ustala Rada Federacji.

 

ROZDZIAŁ VIIIa

ZARZĄD FEDERACJI

 

§ 18a.

 1. Zarząd Federacji tworzą przewodniczący Federacji i wiceprzewodniczący Federacji.

 2. Zarząd Federacji jest organem wykonawczym Federacji, do którego zakresu działania należy prowadzenie wszystkich spraw nie zastrzeżonych Statutem na rzecz innych organów Federacji, kierowanie bieżąca działalnością Federacji oraz reprezentowanie Federacji na zewnątrz.

 3. Do składania oświadczeń w imieniu Federacji konieczne jest współdziałanie dwu członków Zarządu Federacji, albo jednego członka Zarządu Federacji i pełnomocnika ustanowionego przez Radę Federacji, z zastrzeżeniem § 25.

 

ROZDZIAŁ IX

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 19.

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Federacji i jej organów oraz jednostek organizacyjnych Federacji lub prowadzonych przez Federację, a w szczególności :

  1. realizacją uchwał i postanowień organów Federacji,

  2. gospodarka majątkową, finansową i materiałową Federacji oraz jednostek organizacyjnych Federacji lub prowadzonych przez Federację,

  3. przedkłada Radzie Federacji informacje i sprawozdania z wyników kontroli oraz wynikające z nich uwagi i wnioski,

  4. dokonuje oceny projektu budżetu Federacji na dany rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Federacji oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy i przedkłada sprawozdania z tej oceny Radzie Federacji,

  5. składa Zjazdowi Federacji sprawozdania z własnej działalności,

  6. wnioskuje w sprawie absolutorium dla Rady Federacji i Zarządu Federacji,

  7. wnioskuje o odwołanie członka Rady Federacji,

  8. opiniuje wniosek o odwołanie członka Rady Federacji

  9. wnioskuje o zawieszenie lub wydalenie członka Federacji.

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli zakładowych organizacji związkowych w zakresie:

 1. realizacji uchwał organów Federacji „METALOWCY”,

 2. prawidłowości odprowadzania składek członkowskich na rzecz Federacji,

 3. rozliczania środków otrzymanych z funduszy Federacji.

 

§ 20.

W razie stwierdzenia przekroczenia kompetencji statutowych lub nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Federacji, Komisja Rewizyjna przedkłada swoje zastrzeżenia Radzie Federacji na jej najbliższym posiedzeniu, może również wnioskować o zwołanie w tej sprawie Zjazdy Nadzwyczajnego.

 

§ 21.

 1. Zasady wyboru Komisji Rewizyjnej określa ordynacja wyborcza.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani tylko delegaci, którzy nie są członkami Rady Federacji oraz Zarządu Federacji.

 3. Komisja zachowuje skuteczność działania, jeśli jej stan nie zmniejszy się poniżej 2/3 składu osobowego.

 4. W okresie miedzy Zjazdami, Komisja Rewizyjna ma prawo – w uzasadnionych przypadkach – wnioskować do Rady Okręgu członka Komisji Rewizyjnej o pozbawienie go członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

 5. Skład Komisji Rewizyjnej uzupełnia się, jeśli jej stan zmniejszy się poniżej 2/3 składu liczbowego, ustalonego przez Zjazd. Uzupełnienie następuje z listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej ustalonej przez Zjazdową Komisję Skrutacyjna, w kolejności uzyskanych w wyborach ilości głosów.

 

ROZDZIAŁ X

MAJĄTEK FEDERACJI

 

§ 22.

 1. Majątek Federacji mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, prawa, środki pieniężne i papiery wartościowe.

 2. Majątek Federacji tworzy się ze składek członkowskich w wysokości określonej przez Zjazd, a także z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej.

 

 

23.

 1. Majątek Federacji przeznaczony jest na finansowanie jej działalności statutowej.

 2. Składki wpłacone przez członka Federacji w obowiązującej wysokości nie podlegają zwrotowi.

 3. skreślony

 4. skreślony

 

§ 24.

skreślony

 

§ 25.

    1. Przewodniczący Federacji pełni, w rozumieniu Kodeksu Pracy funkcję pracodawcy wobec pracowników Federacji i osób zarządzających jednostkami organizacyjnymi powoływanymi i prowadzonymi przez Federację, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

    2. Przewodniczący Federacji z upoważnienia Zarządu Federacji pełni nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powoływanymi i prowadzonymi przez Federację, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, i w tym zakresie w szczególności:

  • opracowuje statuty i przedkłada do zatwierdzenia Radzie Federacji,

  • zatwierdza regulaminy, opracowane przez dyrektorów tych jednostek.

 

ROZDZIAŁ XI

SPORY ZBIOROWE.

 

§ 26.

 1. W razie zaistnienia sporu zbiorowego, zrzeszony związek zawiadamia organy Federacji o fakcie i przedmiocie sporu.

 2. Na wniosek członka Federacja uczestniczy w rozwiązywaniu sporu zbiorowego członka Federacji.

 3. Jeśli spór ponadzakładowy nie został rozwiązany, Federacji przysługuje prawo zorganizowania strajku lub innych form protestu, o których decyduje Rada Federacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 27.

 1. Oznakami zewnętrznymi Federacji są;

  • sztandar, flaga, znaczek oraz odznaczenia Federacji.

 2. Wzory oznak określa Rada Federacji.

 

§ 28.

 1. Czynności związane z likwidacją Federacji w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 3, pkt 3 dokonuje Komisja Likwidacyjna, powołana przez Zjazd, który określa tryb likwidacji oraz cele, na jakie ma być użyty majątek Federacji.

 2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie.

 

 

§ 29.

Interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Rady Federacji.

 

§ 30.

skreślony

 

§ 31.

Zmiana Statutu należy do kompetencji Zjazdu.

 

§ 32.

Statut niniejszy wchodzi w życie po rejestracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

1 Tekst jednolity Statutu Federacji Związków Zawodowych METALOWCY w Warszawie z 5. 10. 1983 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr 1 I Zjazdu Federacji z 2. 12. 1983r.

 1. uchwałą nr 1 II Zjazdu Federacji z 10.01.1987r.

 2. uchwałą nr 4 III Zjazdu Federacji METALOWCY w Muszynie w dniach 5-6.X.1990 r.

 3. uchwałą nr 2 IV Zjazdu Federacji Z.O.Z.P.M.iE – METALOWCY z dnia 5.11.1994 r.

 4. uchwałą Nr 2/Z/1998 V Zjazdu Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy” z dnia 20 października 1998 r.

 5. uchwałą Nr 2/NZ/09 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zakładowych Organizacji Związkowych członków Federacji „METALOWCY” z dnia 25 marca 2009 r.