Start
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
 
FZZ Metalowcy i Hutnicy
Nowa strona internetowa ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 kwietnia 2021 19:24

Kole?anki i koledzy, Cz?onkowie Federacji Zwi?zkw Zawodowych Metalowcw i Hutnikw w Polsce, po ponad 10 latach funkcjonowania obecnej strony internetowej Zarz?d Federacji postanowi? odnowi? obecn? szat? i unowocze?ni? nasz przekaz medialny. Mamy nadzieje, ?e zmiana b?dzie przyj?ta z zadowoleniem i jedocze?nie stanie si? ona nowym wizerunkiem Federacji. W sieci b?d? funkcjonowa? obie strony internetowe, na ktrych b?dziemy umieszcza? najwa?niejsze wydarzania. Mamy nadzieje, ?e nowa storna b?dzie rwnie? inspiracj? do dzielnie si? wiadomo?ciami z Waszych Okr?gw oraz Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych. Oczekujemy na wasze uwagi oraz sugestie dotycz?ce nowej strony internetowej, pozwalaj?ce na budowanie wizerunku naszej Federacji.

Miros?aw Grzybek

FZZ MiH

Poprawiony: środa, 28 kwietnia 2021 19:30
 
Polsko-niemieckie spotkanie zwi?zkowe z IG Metall PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin2   
czwartek, 06 maja 2021 17:24

W ramach wsp?pracy pomi?dzy Federacj? a niemieck? central? zwi?zkow? IG Metall w dniu 5 maja 2021 mia?o miejsce wirtualne spotkanie, ktrego tematem przewodnim by? aktualny stan uk?adw zbiorowych pracy z bran?y metalowej. Wolfang Lemb w swojej wyst?pieniu omwi? aktualn? sytuacj? gospodarczo-przemys?ow?, oraz epidemiologiczna i polityczn? jaka ma miejsce w Niemczech. Podkre?li?, ?e po okresie Covidu wszystkie gospodarki europejskie b?d? potrzebowa?y wsparcia oraz dodatkowych impulsw w ramach krajowych planw odbudowy. Blisko 6 % recesja w 2020 spowodowa?a ze IG Metall w roku ubieg?ym nie przyst?pi? do negocjacji taryfowych a tegoroczne przynios?y wy??cznie gwarancje jednoarowych premii. W czerwcu pracownikom bran?y metalowo-elektrycznej zostanie wyp?acone 500 euro premii tzw. covidowej a np. pracownikom zatrudnionym w Volkswagenie 1000 euro. W lutym 2022 zatrudnieni otrzymaj? jednorazowy dodatek transformacyjny w wysoko?ci 18,4 % miesi?cznego wynagrodzenia. W ramach ochrony i utrzymania miejsc pracy firmy mog? wprowadzi? 32 godzinny tydzie? pracy. Kolejne negocjacje zbiorowe zosta?y wyznaczone na pa?dziernik 2022. Polscy zwi?zkowcy przekazali informacje o przebiegu i wynikach negocjacji w poszczeglnych zak?adach i jednoznaczne zaznaczyli, ?e najwi?kszym problemem to brak funkcjonowania bran?owych uk?adw pracy. Mimo stara? ze strony central zwi?zkowych nadal ani rz?d a tym samym pracodawcy nie widz? potrzeby takich negocjacji. W tym aspekcie pomocna by by?a dyrektywa Unii Europejskiej jak ma to miejsce w przypadku p?acy minimalnej.

Miros?aw Grzybek FZZ MiH

Poprawiony: czwartek, 06 maja 2021 17:38
 
1 maja 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin2   
wtorek, 04 maja 2021 19:36

Tegoroczne obchody ?wi?ta Pracy ponownie obchodzili?my w dobie pandemii, ktra nadal ma ogromny wp?yw na nasz? rzeczywisto?ci. W tym dniu przedstawiciele Zarz?du Federacji Zwi?zkw Zawodowych Metalowcw i Hutnikw w Polsce upami?tniaj?c ?wi?to wszystkich pracownikw ?yj?cy z pracy w?asnych r?k wraz z Kierownictwem OPZZ, z?o?yli kwiaty na Placu Grzybowskim, pod pomnikiem Ignacego Daszy?skiego, oraz Bram? Strace? na Warszawskiej Cytadeli. W Poznaniu przedstawiciele Rady Okr?gu Wielkopolsko-lubuskiego z?o?yli tradycyjnie kwiaty pod pomnikiem krzy?w upami?tniaj?cych ofiary czerwca 1956 roku.

Poprawiony: wtorek, 04 maja 2021 19:59
 
Spotkanie szkoleniowe SIP PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin2   
piątek, 30 kwietnia 2021 17:09

W dniu 28 kwietnia przypadaj? obchody ?wiatowego Dnia Bezpiecze?stwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, wspominanego tak?e przez zwi?zki zawodowe jako Dzie? Pami?ci Ofiar Wypadkw przy Pracy i Chorb Zawodowych. W ramach tygodnia zwi?zanego z bezpiecze?stwem i higien? pracy Federacja zorganizowa?a spotkanie szkoleniowe dla Spo?ecznych Inspektorw Pracy, ktre na platformie ZOOM poprowadzi? przedstawiciel Okr?gowej Inspekcji Pracy w Warszawie Nadinspektor Jzef Fio?ek.W szkoleniu w dniu 29 kwietnia wzi??o udzia? 45 uczestnikw, ktrzy zostali zapoznani z przyczynami wypadkw i chorb zawodowych, dochodzeniem powypadkowym, protoko?em powypadkowym oraz udzia?em SIP w pracach Komisji BHP. Du?ym zainteresowaniem spotka?y si? wyja?nienia inspektora po?wi?cone post?powaniu powypadkowym przy badaniu zdarze? zaistnia?ych podczas wykonywania pracy zdalnej. Wyk?adowca przybli?y? zainteresowanym obowi?zuj?ce regulacje prawne zawarte w przepisach covidowych, w Kodeksie pracy, a tak?e w ustawnie o ?wiadczeniach odszkodowawczych i rozporz?dzeniu Rady Ministrw w sprawie ustalenia okoliczno?ci i przyczyn wypadkw przy pracy. Spotkanie zako?czy?a ponad p?godzinna dyskusja panelowa.

Miros?aw Grzybek FZZ MiH

Poprawiony: piątek, 30 kwietnia 2021 17:14