Start Okr?g Lubelski 35 lat Zwi?zku Zawodowego METALOWCY WSK PZL ?widnik S.A.
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
35 lat Zwi?zku Zawodowego METALOWCY WSK PZL ?widnik S.A. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 października 2017 20:53

W dniu 8 pa?dziernika 1982 Sejm uchwali? ustaw? o Zwi?zkach Zawodowych. Na mocy tej ustawy pracownicy zatrudnieni w zak?adach pracy mieli prawo do tworzenia i zrzeszania si? w zwi?zkach zawodowych. Ustawa ta by?a bardzo istotna dla ruchu zwi?zkowego poniewa? wprowadzenie stanu wojennego zdelegalizowa?o prowadzon? dzia?alno?? zwi?zkow? przed dat? 13 grudnia 1981 roku.

Jedn? z pierwszych powo?anych do ?ycia Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych tworz?cych Federacj? METALOWCY byli zwi?zkowcy z WSK PZL ?widnik S.A., ktrzy w dniu 27 pa?dziernika 2017 obchodzili jubileusz 35-lecia dzia?alno?ci.

W swoim wyst?pieniu Przewodnicz?cy Zwi?zku kol. Jan Siedlecki przypomnia? uczestnikom okoliczno?ci powstania Zwi?zku. Przybli?y? dzia?ania pokole? zwi?zkowcw na rzecz obrony praw pracowniczych, godnego statutu materialnego i socjalnego oraz bezpiecznych warunkw pracy. Zaprezentowany rys historyczny uzupe?ni?a prezentacja multimedialna.

Zaproszeni go?cie V-ce Przewodnicz?cy OPZZ kol. Andrzej Radzikowski, Przewodnicz?cy Federacji Metalowcy kol. Miros?aw Grzybek, V-ce Przewodnicz?cy Federacji Metalowcy kol. Grzegorz Bor, Przewodnicz?cy Bran?y Przemys? kol. Stanis?aw Janas, Starosta Powiatu ?widnickiego Dariusz Ko?odziejczyk, Burmistrz ?widnika Waldemar Jakson oraz pozostali zaproszeni go?ci z?o?yli na r?ce kol. Przewodnicz?cego wyrazy uznania i gratulacje za 35 lat dzia?alno?ci.

Jubileusz sta? si? rwnie? doskona?? okazj? do wr?czenia wyr?nie? zwi?zkowcy i zak?adowych. Wr?czono 5 wyr?nie? Zas?u?ony dla OPZZ, 10 odznacze? Zas?u?ony dzia?acz Federacji Metalowcy, 3 odznaczenia Zas?u?ony pracownik WSK, 32 okoliczno?ciowe medale 35-lecia Zwi?zku Zawodowego Metalowcy oraz 31 Zas?u?ony dla Zwi?zku Zawodowego Metalowcy

Obchody zako?czy? wsplny toast lampk? szampana z ?yczeniami rozwoju zak?adu i osb w nim zatrudnionych.

Galeria

Link do galerii zdj?ciowej : http://lsw24.pl/2017/10/metalowcy-obchodzili-35-lecie-foto/FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek