Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 marca 2019 21:14

W dniu 22 marca 2019 mia?a miejsce XI Konferencja Sprawozdawczo wyborcza Zwi?zku Zawodowego Metalowcy Fabryki ?o?ysk Tocznych Kra?nik S.A. Delegaci uczestnicz?cy w konferencji wys?uchali sprawozdania z mijaj?cej kadencji, ktr? zaprezentowa? Przewodnicz?cy Zwi?zku kol. Aleksander Paluch. Po udzieleniu absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi nast?pi? moment podzi?kowania dla kol. Aleksandra Palucha za 28 letni? prac? na rzecz Zak?adowej Organizacji Zwi?zkowej w zwi?zku z jego przej?ciem na emerytur?. Podzi?kowania z?o?yli Prezes Zarz?du Sp?ki p. Grzegorz Jasi?ski, Przewodnicz?cy Federacji ZZ Metalowcw i Hutnikw kol. Miros?aw Grzybek, oraz zwi?zkowcy z WSK-PZL ?widnik. A. Paluch decyzj? Zarz?du Federacji otrzyma? jako pierwszy Odznaczenie Zas?u?ony dla Federacji II stopnia.

W dalszej cz??ci zebrania delegaci wybrali Przewodnicz?cego Zwi?zku ktrem zosta? kol. Tadeusz ?iempiel, 14 osobowy sk?ad Zarz?du oraz 5 osobow? Komisj? Rewizyjn?. Obowi?zki V-ce Przewodnicz?cego Zwi?zku Zarz?d powierzy? kol. Artur ?arnoch. W trakcie dyskusji pomi?dzy g?osowaniami delegaci zapoznani zostali z aktualn? sytuacj? Sp?ki oraz ruchu zwi?zkowego. Nowo wybranym dzia?aczom zosta?y z?o?one gratulacje oraz wyrazy uznania za podj?cie si? nie?atwych obowi?zkw reprezentowania pracownikw.

Miros?aw Grzybek

FZZ MiH