Start Okr?g Dolny ?l?sk
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Wroc?aw
Wybory w Bielawie PDF Drukuj Email
czwartek, 01 października 2020 11:25

W dniu 26.09.2020r w Bielawie delegaci NSZZ Pracownikw LINCOLN ELEKTRIC BESTER S.A. uczestniczyli w Walnym Zebraniu Delegatw na ktrym dokonano podsumowania minionej kadencji oraz zgodnie ze statutem zwi?zku przeprowadzono wybory do nowych w?adz zwi?zkowych na lata 2020-2024.

Zebranie otworzy? Przewodnicz?cy Zak?adowej Organizacji Zwi?zkowej

kol. Kazimierz Ku?nierz. Przywita? wszystkich delegatw oraz zaproszonych go?ci.

Uczestnicz?cy w zebraniu Przewodnicz?cy Rady Okr?gu Dolno?l?skiego Federacji Zwi?zkw Zawodowych Metalowcw i Hutnikw kol. Lucjan Machul przekaza? najnowsze informacje dotycz?ce ruchu zwi?zkowego z terenu dolno?l?skiego.

Na przyk?adzie dzia?alno?ci zak?adowych organizacji zwi?zkowych zwrci? uwag? na najcz?stsze problemy z ktrymi borykaj? si? dzia?acze zwi?zkowi w macierzystych zak?adach. Dzia?aj?c na rzecz ludzi pracy, pe?ni?c odpowiedzialne funkcje, podkre?li? ich znacz?c? rol? w dobie panuj?cej pandemii covid-19 . Na p?aszczy?nie dialogu pracodawca-zwi?zki apelowa? do konstruktywnych wzajemnych relacji, gdy? tylko obustronne kompromisowe rozwi?zania mog? przynie?? w tera?niejszo?ci oczekiwane efekty i stabilizacj? w firmie.

Nast?pnie delegaci wys?uchali sprawozdania z prac Zarz?du Zwi?zku oraz Komisji Rewizyjnej. Udzieli absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi i wybrali nowe w?adze Zwi?zku na kadencje 2020 2024. Na funkcj? Przewodnicz?cego Zwi?zku delegaci wybrali ponownie kol. Kazimierza Ku?nierza.

W trakcie dyskusji poruszono tematy wewn?trz zwi?zkowe oraz podj?to uchwa?y dotycz?ce zmian statutowych.

Przewodnicz?cy Rady Okr?gu Dolno?l?skiego

FZZ Metalowcw i Hutnikw

Lucjan Machul

 
Posiedzenie Rady Okr?gu Dolno?l?skiego PDF Drukuj Email
wtorek, 17 grudnia 2019 19:02

W dniu 13.12.2019r w siedzibie Rady Okr?gu Dolno?l?skiegoFZZ Metalowcw i Hutnikw odby?o si? posiedzenie cz?onkw Rady. W spotkaniu uczestniczy? Przewodnicz?cy Federacji ZZ Metalowcw i Hutnikw kol. Miros?aw Grzybek. Przed?wi?teczne spotkanie podzielone by?o na dwa etapy. Cz??? merytoryczn? (tzw. robocz?) i cz??? uroczyst?. W pierwszej cz??ci przewodnicz?cy Okr?gu kol. Lucjan Machul omwi? bie??ce tematy z ?ycia Okr?gu oraz zapozna? cz?onkw Rady z obecn? sytuacj? powsta?? w zak?adach Diora Sp. z o.o. w ?widnicy. Prezes firmy Diora Sp. z o.o. poszukuj?c oszcz?dno?ci finansowych postanowi? wzi?? sprawy w swoje r?ce i powo?uj?c si? na uchwa?? Zarz?du Sp?ki, zawiadomi? pracownikw zak?adu w formie pisemnej o zamiarze zawieszenia zak?adowego funduszu ?wiadcze? socjalnych na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, umieszczaj?c informacj? na oglno dost?pnej tablicy informacyjnej.


Przewodnicz?ca NSZZ pracownikw Diora w zwi?zku z naruszeniemustawy o zak?adowym funduszu ?wiadcze? socjalnych oraz kodeksu pracy z?o?y?a skarg? do Pa?stwowej Inspekcji Pracy natomiast na r?ce pana prezesa przekaza?a pismo mwi?ce o niezasadno?ci podj?tej decyzji. W najbli?szym czasie odb?dzie si? kontrola PIP i mamy nadziej?, ?e fenomenalny pomys? pana prezesa zako?czy si? fiaskiem. W dalszej cz??ci spotkania poruszono i dyskutowano mi?dzy innymi na temat:

- zak?adowego funduszu ?wiadcze? socjalnych

- pracowniczych planw kapita?owych

- zasad funkcjonowania mi?dzyzak?adowych organizacji zwi?zkowych

Nast?pnie Przewodnicz?cy FZZ M i H Miros?aw Grzybek przekaza? najwa?niejsze informacjez odbytego w dniach 09-10.12.2019r posiedzenia Prezydium i Rady Federacji w Warszawie. W cz??ci drugiej w zwi?zku z zako?czeniem pracy zawodowej i przej?ciem na zas?u?on? emerytur? Przewodnicz?cy Okr?gu w imieniu Rady wr?czy? pami?tkowy upominek kol. Urszuli Katrelis i podzi?kowa? za ogromny wk?ad w dzia?alno?? ruchu zwi?zkowego, za aktywno?? i zaanga?owanie w funkcjonowaniu struktur Federacji i Okr?gu. Przewodnicz?cy Okr?gu podzi?kowa? rwnie? koledze Tadeuszowi Przedpe?skiemu za dotychczasow? prac? w strukturach Okr?gu i Federacji dla ktrej aktywnie pracowa? zyskuj?c sympati? dzia?aczy zwi?zkowych. Kolega Tadeusz w zwi?zku z przeprowadzonymi wyborami w Bombardier Transportation Wroc?aw zosta? wybrany na cz?onka zarz?du zak?adowej organizacji zwi?zkowej. Na funkcje Przewodnicz?cego NSZZ METALOWCY Bombardier Transportation wybrano kol. Marka Jedrzejuka. Na zako?czenie spotkania w okazji nadchodz?cych ?wi?t Bo?ego Narodzenia wszyscy cz?onkowie Rady ?ami?c si? tradycyjnie op?atkiem z?o?yli sobie wzajemne ?yczenia ?wi?teczne. Natomiast w zwi?zku ze zbli?aj?cym si? Nowym Rokiem dodaj?c sobie wzajemnego wsparcia ?yczyli sobie aby rok 2020 by? rokiem jeszcze bardziej skutecznym w dzia?aniach na rzecz ludzi pracy.

Lucjan Machul

Przewodnicz?cy Rady Okr?gu FZZ M i H

.

 
Szkolenie Rady Okr?gu Dolno?l?skiego PDF Drukuj Email
niedziela, 18 lutego 2018 18:02

W dniach 15 17 luty 2018 w Cieplicach - Zdrj kolejna grupa zwi?zkowcw, przedstawicieli Rady Okr?gu Dolno?l?skiego wzi??o udzia? w szkoleniu, w ramach realizowanego przez Federacj? Zwi?zkw Zawodowych Metalowcy projektu Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udzia?u parterw spo?ecznych w procesie stanowienia prawa. Spotkanie by?o doskona?? okazj? do podniesienia wiedzy, wymiany do?wiadcze?, przekazania informacji o sytuacji w poszczeglnych zak?adach i rozmw o najbli?szych planach jakie b?dzie w tym roku realizowa? Federacja.

 
Rada Okr?gu Dolno?l?skiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 16:31

W dniu 06.12.2017r w siedzibie Rady Okr?gu Dolno?l?skiego we Wroc?awiu odby?o si? przed?wi?teczne posiedzenie Rady Okr?gu w ktrym uczestniczy? przewodnicz?cy Federacji ZZ Metalowcy kol. Miros?aw Grzybek.

Cz?onkowie Rady w trakcie dyskusji omwili obecn? sytuacj? w ruchu zwi?zkowym w zak?adach dolno?l?skich. Zwrcili uwag? na najcz?stsze problemy z ktrymi borykaj? si? dzia?acze zwi?zkowi. Przewodnicz?cy zak?adowych organizacji zwi?zkowych przedstawili obecn? sytuacj? p?acow? w macierzystych zak?adach pracy.

Przewodnicz?cy Federacji przekaza? najnowsze informacje dotycz?ce dzia?alno?ci ZZ Federacji Metalowcy. Omwi? prace zespo?u roboczego FZZM i FHZZ.

Poinformowa? o planowanych szkoleniach zwi?zkowych. Grudzie? to magiczny miesi?c. Wszyscy uczestnicy spotkania po zako?czeniu cz??ci merytorycznej jak co roku podzielili si? op?atkiem. ?yczyli sobie nawzajem przede wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia natomiast w nadchodz?cym 2018 roku wi?kszej skuteczno?ci w pracy zwi?zkowej.

Przewodnicz?cy

Rady Okr?gu Dolno?l?skiego

Lucjan Machul

 
Pomoc dla Janka PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 kwietnia 2016 17:07

Rada Okr?gu Dolno?l?skiego zwraca si? z gor?cym apelem do wszystkich Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych zrzeszonych w Federacji Metalowcy oraz do wszystkich zwi?zkowcw i ludzi dobrej woli o pomoc dla kol. Janka Paciorkowskiego.

W dniu 18 marca 2016 w budynku, w ktrym mieszka? kol. Janek mia? miejsce po?ar w wyniku, ktrego zniszczeniu uleg?o ca?e mieszkanie i wszystkie przedmioty w nim si? znajduj?ce.

Informacje gdzie nale?y przekaza? pomoc dla kol. Janka znajduj? si? w apelu Rady Okr?gu Dolno?l?skiego.

Do apelu zosta? do??czony protok? potwierdzaj?cy po?ar, b?d?cy dokumentem na podstawie, ktrego Zak?adowe Organiczne Zwi?zkowe mog? udzieli? wsparcia finansowego i materialnego.

FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek

Protok? z po?aru.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2