Start Okr?g Lubelski
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Lublin
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 marca 2019 21:14

W dniu 22 marca 2019 mia?a miejsce XI Konferencja Sprawozdawczo wyborcza Zwi?zku Zawodowego Metalowcy Fabryki ?o?ysk Tocznych Kra?nik S.A. Delegaci uczestnicz?cy w konferencji wys?uchali sprawozdania z mijaj?cej kadencji, ktr? zaprezentowa? Przewodnicz?cy Zwi?zku kol. Aleksander Paluch. Po udzieleniu absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi nast?pi? moment podzi?kowania dla kol. Aleksandra Palucha za 28 letni? prac? na rzecz Zak?adowej Organizacji Zwi?zkowej w zwi?zku z jego przej?ciem na emerytur?. Podzi?kowania z?o?yli Prezes Zarz?du Sp?ki p. Grzegorz Jasi?ski, Przewodnicz?cy Federacji ZZ Metalowcw i Hutnikw kol. Miros?aw Grzybek, oraz zwi?zkowcy z WSK-PZL ?widnik. A. Paluch decyzj? Zarz?du Federacji otrzyma? jako pierwszy Odznaczenie Zas?u?ony dla Federacji II stopnia.

W dalszej cz??ci zebrania delegaci wybrali Przewodnicz?cego Zwi?zku ktrem zosta? kol. Tadeusz ?iempiel, 14 osobowy sk?ad Zarz?du oraz 5 osobow? Komisj? Rewizyjn?. Obowi?zki V-ce Przewodnicz?cego Zwi?zku Zarz?d powierzy? kol. Artur ?arnoch. W trakcie dyskusji pomi?dzy g?osowaniami delegaci zapoznani zostali z aktualn? sytuacj? Sp?ki oraz ruchu zwi?zkowego. Nowo wybranym dzia?aczom zosta?y z?o?one gratulacje oraz wyrazy uznania za podj?cie si? nie?atwych obowi?zkw reprezentowania pracownikw.

Miros?aw Grzybek

FZZ MiH

 
Szkolenie Rady Okr?gu Lubelskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 maja 2018 19:09

W dniach 17-19 maja 2018 w Na??czowie przedstawiciele Rady Okr?gu Lubelskiego uczestniczyli w szkoleniu w ramach realizowanego przez Federacje projektu spo?ecznego Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udzia?u partnerw spo?ecznych w procesie stanowienia prawa. Zwi?zkowcy wykorzystali czas na pog??bienie wiedzy z zakresu ekonomii, funkcjonowania finansw firm, stanowienia prawa. W trakcie wsplnie sp?dzonych trzech dni uczestnicy mieli rwnie? doskona?? okazj? na wymian? w?asnych do?wiadcze? i informacji z w?asnej dzia?alno?ci zwi?zkowej.

FZZ MiH

Miros?aw Grzybek

 
35 lat ZZ METALOWCY F?T Kra?nik S.A. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 lutego 2018 21:59

W dniu 9 lutego 2018 r. jubileusz 35 lecia dzia?alno?ci zwi?zkowej obchodzi cz?onkowie Zwi?zku Zawodowego METALOWCY Fabryki ?o?ysk Tocznych Kra?nik S.A. W wyst?pieniu okoliczno?ciowym prezentuj?cym dorobek i histori? Zwi?zku Przewodnicz?cy kol. Aleksander Paluch podkre?li?, ?e miniony czas to nie tylko lata sukcesw i pora?ek, ale to przede wszystkim historia ?ycia wielu pracownikw i ich rodzin przez lata zwi?zanych z zak?adem, niekiedy od szko?y zawodowej a? do osi?gniecia wieku emerytalnego. Od momentu powstania Zwi?zku zmieni?o si? niemal wszystko - ?yjemy w innej Polsce i w innej w Europie, ale nadal musimy pozosta? wierni ideom zwi?zkowym w przekonaniu, ?e s?u?y? tym co ?yj? z pracy w?asnych r?k to porostu obowi?zek.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni go?cie Przewodnicz?cy Federacji ZZ Metalowcy kol. Miros?aw Grzybek oraz Prezes F?T Kra?nik S.A. Pan Grzegorz Jasi?ski, ktrzy z?o?yli na r?ce Przewodnicz?cego ?yczenia i gratulacj? za 35 lat dzia?alno?ci Zwi?zku.

Podczas uroczysto?ci wr?czono odznaczenia zas?u?ony dla OPZZ II stopnia : kol. Wies?aw Makuch, Majczyna Wanda, Krl Wies?aw I stopnia: Bis Wojciech, Kasza Adam, Sadowska Krystyna, Wjcik Tomasz,

Zas?u?ony dzia?acz Federacji METALOWCY : Tudrujek Aldona,

Pawlak Anna, Skrski Jacek, Rzepka Artur, Ciempiel Piotr, Ogl?dzi?ska Agnieszka, Piasecka Ma?gorzata, Skorupa Ma?gorzata.

/galeria/

FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek 
35 lat Zwi?zku Zawodowego METALOWCY WSK PZL ?widnik S.A. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 października 2017 20:53

W dniu 8 pa?dziernika 1982 Sejm uchwali? ustaw? o Zwi?zkach Zawodowych. Na mocy tej ustawy pracownicy zatrudnieni w zak?adach pracy mieli prawo do tworzenia i zrzeszania si? w zwi?zkach zawodowych. Ustawa ta by?a bardzo istotna dla ruchu zwi?zkowego poniewa? wprowadzenie stanu wojennego zdelegalizowa?o prowadzon? dzia?alno?? zwi?zkow? przed dat? 13 grudnia 1981 roku.

Jedn? z pierwszych powo?anych do ?ycia Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych tworz?cych Federacj? METALOWCY byli zwi?zkowcy z WSK PZL ?widnik S.A., ktrzy w dniu 27 pa?dziernika 2017 obchodzili jubileusz 35-lecia dzia?alno?ci.

W swoim wyst?pieniu Przewodnicz?cy Zwi?zku kol. Jan Siedlecki przypomnia? uczestnikom okoliczno?ci powstania Zwi?zku. Przybli?y? dzia?ania pokole? zwi?zkowcw na rzecz obrony praw pracowniczych, godnego statutu materialnego i socjalnego oraz bezpiecznych warunkw pracy. Zaprezentowany rys historyczny uzupe?ni?a prezentacja multimedialna.

Zaproszeni go?cie V-ce Przewodnicz?cy OPZZ kol. Andrzej Radzikowski, Przewodnicz?cy Federacji Metalowcy kol. Miros?aw Grzybek, V-ce Przewodnicz?cy Federacji Metalowcy kol. Grzegorz Bor, Przewodnicz?cy Bran?y Przemys? kol. Stanis?aw Janas, Starosta Powiatu ?widnickiego Dariusz Ko?odziejczyk, Burmistrz ?widnika Waldemar Jakson oraz pozostali zaproszeni go?ci z?o?yli na r?ce kol. Przewodnicz?cego wyrazy uznania i gratulacje za 35 lat dzia?alno?ci.

Jubileusz sta? si? rwnie? doskona?? okazj? do wr?czenia wyr?nie? zwi?zkowcy i zak?adowych. Wr?czono 5 wyr?nie? Zas?u?ony dla OPZZ, 10 odznacze? Zas?u?ony dzia?acz Federacji Metalowcy, 3 odznaczenia Zas?u?ony pracownik WSK, 32 okoliczno?ciowe medale 35-lecia Zwi?zku Zawodowego Metalowcy oraz 31 Zas?u?ony dla Zwi?zku Zawodowego Metalowcy

Obchody zako?czy? wsplny toast lampk? szampana z ?yczeniami rozwoju zak?adu i osb w nim zatrudnionych.

Galeria

Link do galerii zdj?ciowej : http://lsw24.pl/2017/10/metalowcy-obchodzili-35-lecie-foto/FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek

 
Kolejny raz protestuj? pracownicy WSK ?widnik. PDF Drukuj Email
niedziela, 04 września 2016 13:13

1.09.2016 Wszystkie Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce w WSK ?widnik kolejny raz zwrci?y uwag? rz?du na problemy polskiego przemys?u lotniczego. Nie tak dawno stali w pikiecie przed pa?acem prezydenckim. Wtedy Prezydentem RP by? Prezydent Bronis?aw Komorowski.

Co si? zmieni?o?

Zmieni? si? prezydent teraz Prezydent Andrzej Duda, zmieni? si? rz?d.

Problemy zak?adu pozosta?y. Spe?niaj? si? obawy zwi?zkowcw wyra?ane rok temu na ulicach Warszawy. B?d? kolejne zwolnienia.

To, ?e zak?ad funkcjonuje w ramach koncernu Agusta Westland nie zwalnia polskiego rz?du z obowi?zku dba?o?ci o polskich pracownikw.

Same s?owa i obietnice nie wystarcz?. Oczekujemy od rz?du RP konkretnych dzia?a? chroni?cych polski przemys?, chroni?cych polskich pracownikw.

Federacja Zwi?zkw Zawodowych Metalowcy popiera protest za?ogi WSK ?widnik

Romuald Wojtkowiak

Przewodnicz?cy FZZ Metalowcy

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2