Start Okr?g Lubelski
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Lublin
Wizyta studyjna w zak?adach lotniczych PZL Mielec PDF Drukuj Email
środa, 24 lutego 2016 18:53

W ramach realizowanego przez Federacj? Metalowcy europejskiego projektu o nazwie AirSpace for Communication (Lotnicza przestrze? dla komunikacji) dniach 22-23 luty 2016 mia?a miejsce ostania ju? wizyta studyjna w Polskich Zak?adach Lotniczych Sp?ka z o.o. - PZL Mielec sp?ka zale?na od Sikorsky Aircraft Corporation nale??ca do ameryka?skiego koncernu Lockheed Martin. PZL Mielec jest najwi?kszym w Polsce producentem samolotw w Polsce. W mieleckich halach powstaj? wielozadaniowy ?mig?owiec Sikorsky S-70 Black Hawk, dwusilnikowy samolot turbo?mig?owy M28 przeznaczony do zada? cywilnych i wojskowych oraz jednosilnikowy samolot M18 stosowny w agrolotnictwie.

Pocz?tki zak?adw PZL Mielec s? zwi?zane z okresem przedwojenny i budow? Centralnego Okr?gu Przemys?owego. To tutaj przed II wojn? ?wiatow? powstawa? s?ynny polski samolot bombowy PZL ?o? a w okresie powojennym jedyny polski samolot odrzutowy Iskra.

Uczestnicy wizyty przedstawiciele w?oskich zwi?zkw zawodowych CGIL Lombardia oraz angielskiej centrali zwi?zkowej UNITE the Union zostali zapoznani przez przedstawicieli Zarz?du Sp?ki z histori? zak?adw oraz relacjami pomi?dzy Zarz?dem Sp?ki i Zak?adowymi Organizacjami Zwi?zkowymi ( Zwi?zek Zawodowy Przemys?u Elektromaszynowego).

Cz?onek Zarz?du Sp?ki prezentuj?c histori? zak?adu oraz najnowsze produkty firmy, sporo miejsca po?wieci? pozytywnej roli, jak? w ratowaniu miejsc pracy odegra?y Zwi?zki Zawodowe, kiedy to roku 2005 tu? przed przej?ciem przez Sikorsky zak?adowi grodzi?a upad?o??. Aby ?wiadomo?? sobie skal? problemw, z jakimi borykali si? zwi?zkowcy w trakcie transformacji po roku 1989 niech ?wiadczy fakt, ?e z blisko 20 ty? za?ogi Sp?ka obecnie zatrudnia 1570 osb.

Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Parku Mielec wykorzystuj?cej teren starych zak?adw w Sp?kach prowadz?cych r?n? dzia?alno?? od meblarskiej ( BRW ) do spo?ywczej ( Zielona Budka ) pracuje obecnie ok. 14 tys. osb.

W trakcie dwch dni wsplnego spotkania zosta?y wymienione do?wiadczenia dotycz?ce sytuacji pracownikw zatrudnionych w poszczeglnych krajach ze szczeglnym uwzgl?dnieniem sektora lotniczego.

FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek

 
Okr?g Lubelski PDF Drukuj Email
wtorek, 26 stycznia 2016 00:00

Federacja Zwi?zkw Zawodowych METALOWCY
OKR?G LUBELSKI

Przewodnicz?cy: Aleksander Paluch

Fabryka ?o?ysk Tocznych w Kra?niku
23-210 Kra?nik ul.Fabryczna 6
tel. 081- 825-79-51
fax. 081- 825-79-50

WYKAZ ORGANIZACJI ZAK?ADOWYCH OKR?GU:

Zwi?zek Zawodowy "METALOWCY" F?T w Kra?niku

adres : 23-210 Kra?nik ul.Fabryczna 6
tel. 081-825-79-51 fax. 081-825-79-50

Przewodnicz?cy - Aleksander Paluch
Wiceprzewodnicz?cy- Tadeusz Ciempiel


Zwi?zek Zawodowy METALOWCY PZL ?widnik S.A.

adres : 21-045 ?widnik ul. Al. Lotnikw Polskich 1
tel/fax. 081-722-62-20

Przewodnicz?cy- Jan Siedlecki
Wiceprzewodnicz?cy- Tomasz Flis, Jolanta Klamer


Wolny Zwi?zek Zawodowy F?T Kra?nik S.A.

adres : 23-210 Kra?nik ul. Fabryczna 6
tel. 081825-74-53 fax. 081825-76-66

Przewodnicz?cy- Ryszard Krawczyk
Wiceprzewodnicz?cy- Andrzej Koziarski, Adam Wasylko

Niezale?ny Samorz?dny ZZ.Prac.FM i UPS "Spomasz" w Be??cach

adres : 24-200 Be??yce ul. Fabryczna 2
tel. 081-517-43-17 fax 081 - 517-22-81 w. 25

Przewodnicz?cy- Stanis?aw Wjtowicz

w-ce przewodnicz?cy Zbigniew Gajowiak


Wykaz cz?onkw wybranych do w?adz Federacji ZZMETALOWCY w Warszawie:


Aleksander Paluch - cz?onek Prezydium Rady Federacji
Zdzis?aw ?achma?ski - cz?onek Rady Federacji
Andrzej Koziarski - cz?onek Rady Federacji

 
Wizyta studyjna w zak?adach lotniczych w Hiszpanii PDF Drukuj Email
środa, 27 maja 2015 15:40

W dniach 21-22 maja 2015 odby?a si? pierwsza wizyta studyjna w Hiszpanii w ramach projektu europejskiego AirSpace for Communication ( Lotnicza przestrze? dla komunikacji ) realizowanego przez Federacj? Zwi?zkw Zawodowych METALOWCY we wsp?pracy z organizacjami zwi?zkowymi z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i W?och.

G?wnym celem projektu jest wzmocnienie i rozwj wsp?pracy mi?dzynarodowej organizacji reprezentuj?cych Pracownikw sektora lotniczego w Europie, wymian? wiedzy oraz najlepszych praktyk w zakresie zaanga?owania pracownikw w przedsi?biorstwach.

W czasie wizyty odby?o si? spotkanie z e zwi?zkowcami w zak?adach lotniczych Airbus w Sewilli, w ktrych produkowane s? turbo?mig?owe samoloty transportowe z przeznaczeniem dla u?ytkownikw cywilnych jak i wojskowych.

W trakcie spotkania pad?o wiele pyta? dotycz?cych warunkw pracy i zwyczajw, maj?cych na celu wzajemne poznanie si? oraz wymian? pogl?dw na sytuacj? pracownikw zatrudnionych w sektorze lotniczym. Nast?pnie zostali?my oprowadzeni przez hiszpa?skich kolegw po klimatyzowanych halach produkcyjnych, w ktrych powstaj? cz??ci samolotw i ich ko?cowy monta?.

W wizycie udzia? wzi?li zwi?zkowcy z zak?adw lotniczych, PZL ?widnikFZZ Metalowcy

Grzegorz Bor

 
Pikieta pod Pa?acem Prezydenckim 22 maja 2015 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 maja 2015 17:59

W dniu 22 maja 2015 zwi?zkowcy WSK PZL ?widnik S.A. zorganizowali pikiet? przed Pa?acem Prezydenckim. Powodem protestu by?a decyzja Rz?du RP oraz MON-u og?oszona w dniu 21 kwietnia br. przez Prezydenta RP, o odrzuceniu w post?powaniu przetargowym na ?mig?owce dla Polskiej Armii, ?mig?owcw powstaj?cych w WSK PZL ?widnik.

Zdaniem zwi?zkowcw ze ?widnika wybr francuskiego Airbusa zamiast ?mig?owca AW 149 lub oferty PZL Mielec, godzi w interesy ?widnika Lubelszczyzny i Polski.

Pikiet?, z inicjatywy za?ogi PZL ?widnik zorganizowa?y zwi?zki dzia?aj?ce na terenie zak?adu w tym g?wnie ZZ Metalowcy" z Przewodnicz?cym kol. Zdzis?awem ?achma?skim, oraz Solidarno?? i ZZ In?ynierw i Technikw.

Dla ponad 1, 5 tysi?cznej rzeszy zgromadzonych przed Pa?acem Prezydenckim swoje poparcie dla protestuj?cych wyrazili mi?dzy innymi cz?onkowie Federacji Metalowcy z ca?ej Polski zatrudnionych w Zak?adach Fiat Auto Poland w Bielsku-Bia?ej (czynnie uczestnicz?cy w pikiecie) i Tychach, Nemak Bielsko-Bia?a, Neapco Europe Praszka, Nkt Cables Warszowice, Mahle Krotoszyn oraz Rady Okr?gw - ?l?skiego, Wielkopolsko-Lubuskiego i Dolno?l?skiego.

Przedstawiciele zwi?zkowcw wr?czyli na r?ce Prezydenta RP petycj?, ktr? przyj?? minister Olgierd Dzieko?ski.

Mamy nadzieje, ?e zmiana g?wnego lokatora w Pa?acu Prezydenckim, jaka dokona?a si? w dniu 24 maja 2015 pozytywnie wp?ynie na sytuacje zatrudnionych w WSK PZL ?widnik pracownikw.

Petycja.

Metalowcy FCA Tychy.

Metalowcy Mahle Polska Krotoszyn.

Metalowcy Neapco Europe Praszka.

Metalowcy Nemak Poland Bielsko-Bia?a.

Rada Okr?gu Pozna?.

Rada Okr?gu ?l?skiego.

Rada Okr?gu Wroc?aw.

/galeria/

Zarz?d Federacji

ZZ Metalowcy
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2