Start Okr?g ?wi?tokrzyski
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Kielce
Szkolenie Rady Okr?gu ?wi?tokrzyskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 marca 2018 18:22

W dniach 15-17 marca 2018 w Busko Zdrj kolejna grupa 20 zwi?zkowcw reprezentuj?cych zak?ady metalowe Okr?gu ?wi?tokrzyskiego, uczestniczy?a w szkoleniu, w ramach projektu spo?ecznego Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udzia?u parterw spo?ecznych w procesie stanowienia prawa.

Zwi?zkowcy wykorzystali czas na pog??bienie wiedzy z zakresu ekonomii, funkcjonowania finansw firm, stanowienia prawa oraz na integracje okr?gu. Wizytuj?cy szkolenie Przewodnicz?cy FZZ Metalowcy zaprezentowa? uczestnikom aktualn? sytuacje z ruchu zwi?zkowym.

FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek 
?wi?to Pracy w Starachowicach PDF Drukuj Email
środa, 11 maja 2011 20:31

Zwi?zek Zawodowy "Metalowcy" w MAN Bus sp. z o.o. oddzia? w Starachowicach jako g?wny organizator obchodw ?wi?ta Pracy w Starachowicach zorganizowa? te uroczysto?ci w dwch cz??ciach. Pierwsza, oficjalna sk?ada?a si? z ods?oni?cia pomnika - tablicy pami?tkowej, przemwie? okoliczno?ciowych oraz z?o?enia wi?zanek kwiatw i druga cz??? to piknik pierwszomajowy dla mieszka?cw Starachowic. Historia ods?anianego pomnika si?ga 1976r kiedy to zosta? on po raz pierwszy zlokalizowany w pobli?u bramy wej?ciowej wczesnej Fabryki Samochodw Ci??arowych STAR w Starachowicach.
Tablica, znajduj?ca si? na kamiennym monumencie zosta?a ufundowana przez za?og? FSC i by?a po?wi?cona Pracownikom Zak?adw Starachowickich b. cz?onkom ruchu oporu poleg?ym w walkach z hitlerowskim okupantem w latach 1939 - 1945.
W roku 2006 pomnik zosta? zdemontowany, gdy? po zmianach w?asno?ciowych znalaz? si? na gruncie prywatnym. Zwi?zek Zawodowy "Metalowcy" przez ostatnie 5 lat czyni? usilne starania aby znale?? now? lokalizacj? dla historycznego pomnika. Dopiero na pocz?tku 2011r uda?o si? osi?gn?? porozumienie z obecnymi w?adzami miasta w sprawie nowej lokalizacji pomnika. W dniu 1 maja 2011r nast?pi?o ponowne, uroczyste ods?oni?cie pomnika, na ktrym obok historycznej tablicy znalaz?a si? druga tablica o tre?ci: "Zwi?zek Zawodowy "Metalowcy", ktry powsta? w 1908r, kontynuuj?c tradycje wolno?ciowe i robotnicze, reaktywuje istniej?c? od kwietnia 1976r historyczn? tablic? pami?tkow? po?wi?con? pracownikom - cz?onkom ZZ Metalowcy Zak?adw Starachowickich. 1 maja 2011r".
Po uroczystym ods?oni?ciu pomnika, krtki rys historyczny ruchu robotniczego przedstawi? m?ody historyk Pawe? Lewkowicz. Nast?pnie okoliczno?ciowe przemwienia wyg?osili: przewodnicz?cy ZZ Metalowcy kol. Wojciech Petrus oraz dzia?acze lokalnej Lewicy. Przedstawiciele ?rodowisk lewicowych z?o?yli wi?zanki kwiatw. W trakcie oficjalnych uroczysto?ci odegrano Hymn Polski oraz Mi?dzynarodwk?.
Druga cz??? obchodw 1Maja to piknik pierwszomajowy, po??czony z konsumpcj? kie?basek i napojw oraz dobr? muzyk?. M imo niesprzyjaj?cej pogody w imprezie uczestniczy?a du?a grupa Starachowiczan.


Wojciech Petrus
Zwi?zek Zawodowy "METALOWCY"

 
Skar?ysko Kamienna 24.11.2010r PDF Drukuj Email
środa, 24 listopada 2010 12:56
Pa?stwo Pos?owie
Cz?onkowie Komisji Polityki Spo?ecznej i Rodziny

Zbli?a si? rocznica przyj?cia przez Rad? OPZZ 14 grudnia 2009r. uchwa?y w sprawie podj?cia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotycz?cej zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych w zakresie nadania uprawnie? do emerytury bez wzgl?du na wiek kobietom, ktre przepracowa?y 35 lat i m??czyznom maj?cym 40 lat pracy.

Pierwsze czytanie projektu ustawy na plenarnym posiedzeniu Sejmu mia?o miejsce 22 lipca 2010r. W wyniku dyskusji oraz g?osowania projekt zosta? przekazany do dalszych prac w sejmowej Komisji Polityki Spo?ecznej i Rodziny.

G?wn? ide? projektu jest stworzenie pracownikom o bardzo d?ugim sta?u pracy mo?liwo?ci przej?cia na emerytur? przed osi?gni?ciem ustawowego wieku emerytalnego. W uzasadnieniu do projektu ustawy szczeg?owo omwione zosta?y zalety proponowanych rozwi?za?, ktre ??cz? interesy beneficjentw ustawy z interesem pa?stwa, a w szczeglno?ci stanu finansw publicznych.

Projekt ustawy, wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom spo?ecznym, spotka? si? z niezwykle pozytywnym odbiorem ?rodowiska pracowniczego zrzeszonego nie tylko w?rd "METALOWCW", Oglnopolskim Porozumieniu Zwi?zkw Zawodowych, ale tak?e w innych centrach zwi?zkowych. Dzi?ki patronatowi medialnemu dziennika "Super Express" i szeroko zakrojonej akcji zbierania podpisw poparcia dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, projekt ustawy spotka? si? z ?ywym zainteresowaniem rwnie? w?rd szerokiej rzeszy osb prywatnych.

Przedk?adaj?c projekt obywatelski sprostali?my spo?ecznemu zapotrzebowaniu. Teraz ostateczny rezultat naszych wsplnych dzia?a? uzale?niony jest tylko od przedstawicieli, ktrych wybrali?my do parlamentu w wyborach powszechnych. Liczymy, ?e nas nie zawiod? i udowodni?, ?e s? godni powierzonego mandatu.

Informuj?c o powy?szym oczekujemy od Pa?stwa Pos?w podj?cia dzia?a? na rzecz dalszych prac legislacyjnych nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych.

Przyj?cie proponowanej ustawy b?dzie nie tyle sukcesem osb, ktre wnios?y inicjatyw?, ale przede wszystkim sukcesem obywateli i ich przedstawicieli zasiadaj?cych w parlamencie.

w imieniu Rady Okr?gu

Przewodnicz?cy Rady

Adam Sieczka

Otrzymuj?:

-Wszystkie Kluby i Ko?a Parlamentarne

-Federacja "Metalowcy"

- OPZZ