Start Okr?g ?l?ski
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Katowice
Odszed? od nas kol. Jerzy Kupiec PDF Drukuj Email
wtorek, 11 maja 2021 14:39

W dniu 10 maja 2021 w wieku 57 lat odszed? od nas

kol. Jerzy Kupiec

Przewodnicz?cy
Zwi?zku Zawodowego Metalowcy w Milmet-Timken w Sosnowcu,
cz?onek Rady Okr?gu ?l?skiego,
By? aktywnym i bardzo dobrym dzia?aczem znanym i cenionym w ?rodowisku zwi?zkowym, otwartym na problemy ludzi pracy.
Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? w dniu 12 maja 2021
na Cmentarzu
komunalnym w B?dzinie ul. 27 Stycznia o godz. 10.00

Cze?? jego pami?ci !

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 09 marca 2021 19:53

W dniu 05.03.2021 w siedzibie Okr?gu ?l?skiego Federacji Zwi?zkw Zawodowych Metalowcw i Hutnikw odby?o si? spotkanie, na ktre zosta?y zaproszone wszystkie dzia?aj?ce w Alstom organizacje zwi?zkowe(9 organizacji).

W zwi?zku z pandemi? Covid -19 spotkanie odby?o si? w trybie hybrydowym z wykorzystaniem zakupionej przez Federacj? platformy ZOOM.

G?wnym tematem spotkania by?o wsp?dzia?anie zwi?zkw zawodowych w celu ochrony i tworzenia godnych miejsc pracy w nowej organizacji Alstom. Przewodnicz?cy zwi?zkw zawodowych wymienili si? informacjami na temat aktualnej sytuacji w sp?kach i etapach prowadzonych negocjacji p?acowych. Rozmowy dotyczy?y tak?e nowego porozumienia o Europejskim Forum Pracowniczym Alstom (EWF) ,ktre jest bardzo wa?nym organem s?u??cym do informowania i konsultacji z Pracownikami.

Na koniec uzgodniono, ?e spotkania b?d? odbywa? si? cyklicznie w celu koordynacji wsplnych dzia?a? zwi?zkw zawodowych.

W imieniu uczestnikw spotkania pragn? podziekowa? Przewodnicz?cemu Okr?gu ?l?skiego Federacji Stanis?awowi M?ynarczykowi za przygotowanie spotkania a tak?e wszystkim osobom zaanga?owanym w jego organizacje.

Informacje o Alstom: Producent pojazdw szynowych i systemw sterowania ruchem kolejowym. Zatrudnienie 75000 Pracownikw w tym 46000 w Europie, a w Polsce 4000.Roczne obroty oko?o 16 miliardw euro.

Przewodnicz?cy ZZMB

Jacek Murawski

 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 listopada 2020 19:57

W czwartek 19 listopada 2020 mia?y miejsce rokowania w ramach trwaj?cego sporu zbiorowego pomi?dzy Organizacjami Zwi?zkowymi dzia?aj?cymi w ?rubena Unia ?ywiec a Zarz?dem Sp?ki w obecno?ci mediatora.Przyczyn? sporu to wypowiadania umw o prace najbardziej do?wiadczonym pracownikw z 30-40 letnim sta?em pracy, oraz wypowiedzenie w dniu 25 wrze?nia 2020 Zak?adowego Uk?adu Zbiorowego Pracy. Wypowiadaj?c uk?ad, Zarz?d Sp?ki ma zamiar pozbawi? d?ugoletnich pracownikw, wysokiej klasy fachowcw, nagrd jubileuszowych i korzystniejszych ni? w kodeksie pracy odpraw emerytalnych. W zwi?zku z powy?szym dzia?aniami dyrekcji, bior?c pod uwag? skal? strat pracowniczych dniu 30 09 2020 r. Zwi?zek Zawodowy Pracownikw ?rubena Unia wraz z NSZZ Solidarno?? wsplnie wesz?y w spr zbiorowy z pracodawc?, oczekuj?c odst?pienia od wypowiedzenia uk?adu zbiorowego i wdro?enia podwy?ek p?ac, ktrych nie by?o od ko?ca 2019 r. W trakcie rokowa? w obecno?ci mediatora, Organizacje Zwi?zkowe przedstawi?y propozycj? rozwi?zania sporu a pracodawca zobowi?za? si? do rozwa?enia tych propozycji. Dalsza cz??? rokowa? jest planowana na dzie? 03 12 2020 r. Powy?sze dzia?ania Dyrekcji maj? miejsce tu? po zako?czeniu obowi?zywania w zak?adzie Tarczy Antykryzysowej jak wida? tarcza na krtko ochroni?a pracownikw. Ciekawa inicjatywa w dniu 28 wrze?nia 2020 wykaza? si? pracodawca gdzie podczas zorganizowanego spotkania z wszystkimi pracownikami og?osi? wspania?? nowin?.

Pan Prezes zaoferowa? pracownikom, modn? ostatnio kwot?500 plus ! Ta jednorazowa nagroda mia?a by? zach?t? w przypadku wyra?enia zgody na podpisanie porozumienie zmieniaj?cego indywidulane warunki p?acowe na gorsze ni? te gwarantowane przez ZUZP!Wi?cej szczeg?w na naszej stronie internetowej http://zzpsrubena.pl

Jerzy Bednarz

Przewodnicz?cy Zwi?zku Zawodowego ?rubena Unia w ?ywcu

 
PDF Drukuj Email
piątek, 24 lipca 2020 04:56

W dniu 23 lipca 2020 na wniosek Federacji Zwi?zkw Zawodowych Metalowcw i Hutnikw w Polsce zosta?o zwo?ane posiedzenia WRDS w Katowicach po?wi?cone sytuacji w przemy?le motoryzacyjnym i hutniczym wywo?an? skutkami pandemii koronawirusa oraz rynkiem mocy. Zosta?y omwione g?wne problemy w tych bran?ach oraz zosta?y przed?o?one stanowiska dotycz?ce rozwi?za? celem utrzymania miejsc pracy w tych sektorach.

Stanowiska w za??czeniu

Motoryzacja pdf.

Hutnictwo - pdf.

 
Posiedzenie Rady Okr?gu ?l?skiego PDF Drukuj Email
czwartek, 19 grudnia 2019 18:38

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Okr?gu ?l?skimw Katowicach odby?o si? zebranie Przewodnicz?cych zak?adowych organizacji zwi?zkowych zrzeszonych w Federacji Zwi?zkw Zawodowych Metalowcw i Hutnikw w Polsce w ktrym uczestniczy? Przewodniczacy Federacji Miros?aw Grzybek i Wiceprzewodniczacy Federacji Piotr Kursatzky. Przewodnicz?cy Okr?gu kol. Stanis?aw M?ynarczyk przedstawi? dzia?ania Okr?gu ?l?skiego za 9 miesi?cy, planowane dzia?ania Zarz?du Federacji i Rady Okr?gu na 2020 rok oraz sytuacj? bie??c? w hutnictwie. Obecnie w trudnej sytuacji znajduj? si? Huta Pokj w Rudzie ?l?skiej oraz Huta Sendzimira w Krakowie, w ktrej zaprzestano produkcji surowcowej z Wielkiego Pieca.


Oglnie sytuacja w Grupie Arcelormittal jest trudna i nie do ko?ca rozwi?zana. Z problemw po zmianie w?a?ciciela wychodzi Huta Cz?stochowa w ktrej wznowiono produkcj?, a pracownicy otrzymuj? regularne wynagrodzenia. W ostatnim okresie do Okr?gu ?l?skiego przyst?pi?y organizacje zwi?zkowe z zak?adw: NORMA Polska S?awniw i Zak?ady T?uszczowe Bielmar Bielsko Bia?a. Spotkanie zako?czy?o si? symbolicznym op?atkiem z ?yczeniami ?wi?tecznymi.

FZZHiM w Polsce

Piotr Kursatzky

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 1 z 9