Start Okr?g Wielkopolski
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Pozna?
PDF Drukuj Email
wtorek, 08 września 2020 16:23

W poniedzia?ek 7 wrze?nia 2020 pod bram? g?wn? upami?tniaj?cym zryw robotniczy 28 czerwca 1956 roku, pracownicy, zwi?zkowcy, metalowcy HCP Cegielski protestowali aby kolejny raz upomnie? si? o prawa do godnej pracy i p?acy. Nale??ca do skarbu pa?stwa Sp?ka jest kolejnym przyk?adem braku polityki gospodarczej obecnego Rz?du. Z?ym zarz?dzaniem oraz lekcewa?eniem pracownikw przez Zarz?d Sp?ki. W ci?gu ostatnich lat zarz?dzaj?cy, doprowadzi? do chaosu organizacyjnego i zapa?ci ekonomicznej firmy. Rada Nadzorcza, ktra sk?ada si? g?ownie z przedstawicieli Polskiego Funduszu Rozwoju nie wyci?gn??a i nie wyci?ga z tego powodu ?adnych wnioskw. Nie jest w ?aden sposb krytyczna wobec Zarz?du Sp?ki oraz dzia?a? p. Prezesa. Sk?adane kolejne rz?dowe obietnice dotycz?ce ulokowania produkcji zbiornikw biogazowych oraz zamwie? dla wojska do tej pory nie maj? pokrycia w rzeczywisto?ci. Pracownicy Cegielskiego czuj? si? oszukiwani przez Rz?d oraz lekcewa?eni przez Zarz?d Sp?ki, ktry prbuje szukania poprawy kondycji firmy nie w nowych zamwieniach a w zapisach Zak?adowego Uk?adu Zbiorowego Pracy.

W swoim wyt?pieniu Przewodnicz?cy Metalowcw Darek Rychlewski powiedzia? -

Cegielski to przede wszystkim My pracownicy a nie grunty, maj?tek i hale produkcyjne przypominamy po raz kolejny wszystkim tym, ktrzy o tym zapominaj?, to pracownicy s? najcenniejszym kapita?em Cegielskiego, nale?y wi?c ich chroni? i dba?. To w?a?nie za?oga Cegielskiego piel?gnowa?a przez lata i kontynuuje najlepsze tradycje polskiego przemys?u metalowego z g??boko zakorzenionym etosem pracy odziedziczonym po swym znakomitym patronie i za?o?ycielu firmy. Jeste?my ?yw? histori? polskiego przemys?u i domagamy si? rzetelnej dba?o?ci o nasz zak?ad. My chcemy utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy tutaj w Cegielskim. To powinien by? priorytet dla wszystkich rz?dw naszego kraju! My chcemy czu? swoj? godno?? i warto?? cz?owieka pracy.

 
64 Rocznica Pozna?skiego Czerwca 1956 PDF Drukuj Email
środa, 01 lipca 2020 21:05

W niedziel? 28 czerwca w 64 rocznic? wydarze? Pozna?skiego Czerwca 1956 przedstawiciele Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Pracownikw H. Cegielski Pozna? S.A. METALOWCY oraz Przewodnicz?cy Okr?gu Wielkopolsko-Lubuskiego Bogdan Kaczmarek z?o?yli kwiaty w miejscach upami?tniaj?cych dramatyczne wydarzenia tego okresu. W tym roku w zwi?zku z epidemi? koronawirusa uroczysto?ci by?y skromniejsze, i chocia? od pami?tnego zrywu robotnikw Zak?adu Cegielskiego min??o ju? ponad 6 dekad to obecna sytuacja pracownikw ponownie nie jest najlepsza. Mimo wielu obietnic sk?adanych przez przedstawicieli obecnego Rz?du dotycz?cych rozwoju i ulokowania nowych inwestycji, zak?ad oraz pracownicy walcz? o przetrwanie aby najstarszy zak?ad przemys?owy w Polsce nadal funkcjonowa? i zapewnia? miejsca pracy.

FZZ MiH

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 13 listopada 2018 19:46

W dniach 8 10 listopada 2018 w miejscowo?ci Kolsko po?o?onej w wojewdztwie lubuskim kolejna grupa przedstawicieli Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych zrzeszonych w Federacji Metalowcw i Hutnikw uczestniczy?a w szkoleniu z zakresu ekonomii, finansw firm i stanowienia prawa. Szkolenie podnosz?ce kompetencje zwi?zkw zawodowych w zakresie niezb?dnym do udzia?u w procesie stanowienia prawa na ternie prowadzonej przez zwi?zki dzia?alno?ci jest realizowane w ramach projektu spo?ecznego. Wsplnie sp?dzony czas pozwoli? na wymian? do?wiadcze? z w?asnej dzia?alno?ci oraz integracj? ?rodowiska zwi?zkowego. Bior?cy udzia? w spotkaniu Przewodnicz?cy Federacji zaprezentowa? aktualn? sytuacje przed zbli?aj?cym si? I Zjazdem po??czonych Federacji.FZZ MiH

Miros?aw Grzybek

 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 października 2018 15:02

W dniach 18 i 19 pa?dziernika 2018 mia?y miejsce dwa ostanie Zjazdy Okr?gowe w Bydgoszczy i w Poznaniu. Konferencje te zako?czy?y kampanie wyborcze w okr?gach. Delegaci podsumowali mijaj?c? kadencje, dokonali wyborw Przewodnicz?cych Okr?gw, delegatw na I Zjazd Krajowy FZZ Metalowcw i Hutnikw, cz?onkw Rady Federacji oraz cz?onkw Rady Okr?gu.

W wyniku wyborw Przewodnicz?cymi Rad Okr?gw zostali:

  • w Okr?gu Kujawsko-pomorskim kol. Ma?gorzata ?oboda reprezentuj?cy ZZ Metalowcy BZE Belma S.A. Bydgoszcz,

  • w Okr?gu Wielkopolsko-lubuskim kol. Bogdan Kaczmarek reprezentuj?cy ZZ Metalowcy WSK Pozna?,

Czas konferencji by? rwnie? po?wi?cony na wymian? pogl?dw nurtuj?cych ruch zwi?zkowy. Nowo wybranym zosta?y z?o?one gratulacje i ?yczenia owocnej pracy.

/galeria zdj??/

FZZ MiH

Miros?aw Grzybek

 
PDF Drukuj Email
czwartek, 28 czerwca 2018 16:14

 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5