Start Okr?g Rzeszowski
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Rada Okr?gu Podkarpackiego PDF Drukuj Email
czwartek, 23 marca 2017 20:24

W dniu 22 marca 2017 w Rzeszowie odby?o si? posiedzenie Rady Okr?gu Podkarpackiego, w ktrej uczestniczyli przedstawiciele Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych zrzeszonych w Federacji Metalowcy.

Na pocz?tku zebrania cz?onkowie Rady podzi?kowali d?ugoletniemu Przewodnicz?cemu Okr?gu kol. Piotr Rybka za wytrwa?? i aktywn? prac? na rzecz ?rodowiska zwi?zkowego, przekazuj?c wyrazy uznania i szacunku za pomoc w realizacje zada? statutowych przez Zak?adowe Organizacje Zwi?zkowe. Zebrani ze zrozumieniem i szacunkiem przyj?li rezygnacje kol. Piotra z funkcji Przewodnicz?cego Okr?gu zaznaczaj?c jednocze?nie, ?e b?dzie on mile widzianym go?ciem w trakcie kolejnych spotka? Rady. Nast?pnie delegaci w g?osowaniu tajnym, obowi?zki Przewodnicz?cego Okr?gu do ko?ca obecnej kadencji powierzyli kol. Bli?niak Grzegorz reprezentuj?cego ZZ Metalowcy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. w Kro?nie. Uczestnicy wybrali rwnie? cz?onka Rady, ktrym zosta? kol. Wn?k Andrzej reprezentuj?cy ZZ Metalowcy Fabryki Armatury Jafar S.A. w Ja?le.

W trakcie dyskusji delegaci wymieni? pogl?dy na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy ze szczeglnym uwzgl?dnieniem pracownikw tymczasowych agencji pracy oraz pracownikw za wschodniej granicy, ktrzy podejmuj?c prace za minimalne wynagrodzenia utrudniaj? przebieg negocjacji p?acowych.

Zebrani przekazali uczestnicz?cemu w zebraniu V-ce Przewodnicz?cemu Federacji kol. Grzybek Miros?aw powy?sze uwagi oczekuj?c, ?e Federacji w swych dzia?aniach zajmie si? tymi kwestiami.

FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek

 
Zebranie wyborcze w Rzeszowie PDF Drukuj Email
wtorek, 14 października 2014 04:35

Zebranie wyborcze Rady Okr?gu podkarpackiego Federacji Zwi?zkw Zawodowych METALOWCY Rzeszw 2 pa?dziernika 2014 r.

Z udzia?em przewodnicz?cego Federacji Z.Z. Metalowcy kol. Romualda Wojtkowiaka, odby?o si? 2 pa?dziernika br. w Rzeszowie zebranie wyborcze delegatw podkarpackiego Okr?gu Federacji Metalowcy na ktrym dokonano oceny dzia?alno?ci Rady Okr?gu i wchodz?cych w jego sk?ad zak?adowych organizacji zwi?zkowych w minionych czterech latach. W czasie obrad delegaci zwracali szczegln? uwag? na najwa?niejsze ich zdaniem zagadnienia zwi?zkowe i zak?adowe. Szczeglne miejsce w dyskusji zaj??y problemy zwi?zane z upad?o?ci? sp?ki Autosan w Sanoku. Zak?ad o ponad wiekowej dzia?alno?ci i historycznych tradycjach podkarpackiego przemys?u, zatrudniaj?cy jeszcze dwadzie?cia lat temu ponad 5 ty?. pracownikw, dzi? uleg? upad?o?ci i stopniowej likwidacji zatrudniaj?c jeszcze na czas okre?lony ok.250 osb. Dzia?aj?ca przy tym zak?adzie organizacja zwi?zkowa Metalowcy sk?adaj?ca si? z 18 obecnych i by?ych pracownikw, jest jedynie smutnym wspomnieniem Metalowcw z okresu minionych dziesi?cioleci.

W dyskusji zaakcentowany zosta? tak?e problem dotycz?cy firm b?d?cych w posiadaniu kapita?u chi?skiego. Z kilkuletnich do?wiadcze? wynika ?e chi?scy w?a?ciciele wbrew wcze?niejszym obawom - dobrze odnosz? si? do zwi?zkw zawodowych, staraj?c si? rozumie? pracownicze interesy. I co szczeglnie istotne, w opinii pracownikw bardzo operatywnie zarz?dzaj? potencja?em produkcyjnym. Nie przeceniaj?c chi?skich w?a?cicieli zdaniem dyskutantw mo?na w szeregu przypadkach bardziej na nich polega? w realizacji obietnic jak na rodzimych biznesmenach i mena?erach. Sporo miejsca w wypowiedziach delegatw przeznaczono potrzebie umacniania zak?adowych organizacji zwi?zkowych. Chodzi przede wszystkim o to aby w szeregi zwi?zkowe bardziej odwa?ne wst?powali ludzie m?odzi. Do tego potrzebne jest zaanga?owanie do?wiadczonych dzia?aczy zwi?zkowych, ktrzy potrafi? zaprezentowa? m?odym pracownikom nie tyle indywidualne ile zbiorowe korzy?ci z przynale?no?ci zwi?zkowej. Nie pomini?to rwnie? w dyskusji sprawy wyborw samorz?dowych, czego potwierdzeniem by?o udzielenie poparcia Kole?ance przewodnicz?cej z przemyskiej POLNEJ na kandydatk? na radn? do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego. W swoim ko?cowym wyst?pieniu przewodnicz?cy Federacji zwrci? uwag? min. na potrzeb? zwi?kszenia w?rd zwi?zkowcw wiedzy ekonomicznej i prawnej, jako niezb?dnego czynnika do sprawnej i bardziej aktywnej dzia?alno?ci zwi?zku w swoim zak?adzie. Jednocze?nie skoncentrowa? uwag? delegatw na dzia?alno?? Federacji i jej miejsca w strukturze OPZZ. Odnis? si? rwnie? do podstawowych obowi?zkw zak?adowych organizacji wobec Federacji, ktre stanowi? nieodzowny czynnik umacniania jedno?ci zwi?zkowej. W drugiej cz??ci zebrania dokonano zgodnie z ordynacj? wyboru Rady Okr?gu, cz?onkw Rady Federacji oraz delegatw na IX Zjazd Federacji.

Sk?ad Rady Okr?gu jest nast?puj?cy:

Piotr Rybka przewodnicz?cy oraz cz?onkowie; Grzegorz Bli?niak, Ryszard Buda, Jerzy Dudek, Jan Har?acz, Grzegorz Puchalik, El?bieta Sedlaczek, Stefan So?owij, Andrzej Wn?k.

Cz?onkowie Rady Federacji: Grzegorz Bli?niak, Piotr Rybka.

Delegaci na IX Zjazd Federacji: Piotr Rybka, Stefan So?owij.

Piotr Rybka