Start Zachodnio Pomorski
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Szczecin
Rz?d PiS likwiduje Morsk? Stoczni? Remontow? Gryfia w ?winouj?ciu ! PDF Drukuj Email
wtorek, 01 grudnia 2020 18:34

Trzy lata temu 27 czerwca 2017 podczas wizyty w Szczecinie premier Matusz Morawiecki mwi? do stoczniowcw ..Przyjechali?my tutaj aby da? z powrotem nadziej? na rozwj stoczni Szczeci?skiej i da? konkretne zamwienia, stworzy? pobyt na okr?ty i statki ktre tutaj b?d? budowane. Jest to dla nas kluczowa cze?? wielkiej industrializacji polskiej gospodarki.

Po trzech latach 28 listopada 2020 przedstawiciel i pe?nomocnik tego? samego Rz?du Prezes Krzysztof Zaremba wr?czy? 197 pracownikw Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w ?winouj?ciu wypowiedzenia z pracy.

Likwidacja stoczni w ?winouj?ciu to symbol bezkarno?ci obecnej w?adzy, w?adzy ktra g?wnie dzi?ki stoczniowcom z roku 1980 mo?e dzisiaj sprawowa? rz?dy. Do dzi? uczestnicy Sesji Rady Miasta ?winouj?cia, ktra odby?a si? 20 sierpnia 2020 po?wi?conej sytuacji w stoczni s?ysz? s?owa emerytowanego stoczniowca : . jak patrz? na to, co dzieje si? z moj? stoczni?, w ktrej przepracowa?em blisko 40 lat i wspomn? sobie walk? i nadziej? wi?zane z sierpniem 1980, to dzisiaj si? zastanawiam czy to mia?o sens? Po prostu mi wstyd za tych ludzi maj?cych podobno rodowd Solidarno?ci.

Niech zestawienie tych wypowiedzi b?dzie puenta tego co wydarzy?o w ?winouj?ciu !!!

FZZ MiH

Miros?aw Grzybek

 
Pikieta PDF Drukuj Email
czwartek, 24 września 2020 14:29

We wtorek 22 wrze?nia 2020 ok. 100 zwi?zkowcw zrzeszonych w Federacji Zwi?zkw Zawodowych Metalowcw i Hutnikw w Polsce pikietowa?o pod Ministerstwem Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?rdl?dowej w Warszawie przy ulicy Nowy ?wiat 6/12 ( by?y budynek KC )

Protest zosta? zorganizowany wobec obrony ponad 200 miejscy w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w ?winouj?ciu w zwi?zku z zapowiedzian? przez Zarz?d Sp?ki procedur? sprzeda?y prawa w?asno?ci i prawa wieczystego u?ytkowania nieruchomo?ci na ktrej znajduje si? tereny stoczni. Oznacza? to mo?e koniec przemys?u stoczniowego w tym mie?cie. Sp?ka jest w?asno?ci? Skarbu pa?stwa zarz?dzana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?rdl?dowej.

Mimo, ?e pan minister Marek Grbarczyk by? obecny w budynku nie mia? odwagi spotka? si? z delegacj? zwi?zkow?, udawadniaj?cy ?e dialog spo?eczny i oczekiwania ludzi pracy s? mu obce. Petycj? odebrali pracownicy ministerstwa.

Ten stosunek do ludzi pracy, ktrzy aby dotrze? do Warszawy z ?winouj?cia i z innych miast Polski m.in. z Krakowa i Katowice, pokonali setki kilometrw ?wiadczy o arogancji obecnej w?adzy. Po 40 latach od przemian spo?eczno-politycznych, ktre zosta?y zapocz?tkowane przez stoczniowcw dzisiaj odp?aca si? im brakiem szacunku i dialogu.

A jeszcze nie tak dawno Premier M. Morawiecki i Minister M. Grbarczyk 23 czerwca 2017 na terenie Morskiej Stoczni Remontowej Grfia uroczy?cie po?o?yli st?pk? pod budow? promu pasa?ersko-samochodowego dla Polskiej ?eglugi Ba?tyckiej mwi?c Przyjechali?my tutaj aby da? z powrotem nadziej? na rozwj stoczni Szczeci?skiej i da? konkretne zamwienia, stworzy? pobyt na okr?ty i statki ktre tutaj b?d? budowane. Jest dla nas kluczowa cze?? wielkiej industrializacji polskiej gospodarki dzi? zosta?y s?owa, restrukturyzacja przez likwidacje i sprzeda?.

Przed wej?cie do Ministerstwa zosta?a z?o?ona sybiliczna trumna jako wyraz obecnej sytuacji i nastrojw jakie panuj? w?rd stoczniowcw.

Petycja

Galeria

Miros?aw Grzybek

FZZ MiH

 
Pikieta w obronie Stoczni Remontowej Gryfia w ?winouj?ciu ! PDF Drukuj Email
środa, 16 września 2020 12:10

We wtorek 22 wrze?nia 2020 o godz. 12.00. Federacja Zwi?zkw Zawodowych Metalowcw i Hutnikw w Polsce organizuje pikiet? pod Ministerstwem Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?rdl?dowej w Warszawie przy ulicy Nowy ?wiat 6/12.

Pikieta zorganizowana jest wobec zapowiedzi i planw Zarz?du Sp?ki Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia Szczecin/?winouj?cie wszcz?cia procedury zbycia prawa w?asno?ci i prawa wieczystego u?ytkowania nieruchomo?ci na ktrej znajduje si? tereny stoczni w ?winouj?ciu.

Procedura ta zapowiadana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?rdl?dowej mo?e doprowadzi? do utraty miejsc pracy przez ponad 200 stoczniowcw.

Zwi?zkowcy/stoczniowcy nie zgadzaj? si? w tymi planami restrukturyzacji ministerstwa, aby sprzeda? terenw w ?winouj?ciu gwarantowa?a budow? suchego doku w Szczecinie, poniewa? w zamian zostanie z?o?ona im propozycja codziennego pokonywania autobusem ponad 220 km pomi?dzy ?winouj?ciem a Szczecinem.

Stoczniowcy zrzeszeni w Federacji Metalowcw i Hutnikw domagaj? si? wycofania si? Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?rdl?dowej z tych planw i ??daj? rwnomiernego rozwoju obu stoczni w Szczecinie i ?winouj?ciu.

Stoczniowcy ze ?winouj?cia zdecydowanie popieraj? budow? suchego doku w Szczecinie, ktry zagwarantuje rozwj tego oddzia?u i prac? dla ponad 450 stoczniowcw, ale jednocze?nie domagaj? si? utrzymania dzia?alno?ci remontowej w ?winouj?ciu, zw?aszcza ?e te dwa odzia?y nie stanowi? dla siebie konkurencji w przeprowadzanych remontach.

Zarz?d Federacji oraz kole?anki i koledzy z Mi?dzyzak?adowego Zwi?zku Zawodowego Pracownikw Stoczni zwracaj? si? z apelem do cz?onkw Federacji o wzi?cie udzia?u w organizowanej pikiecie.

Udzia? w pikiecie prosimy zg?asza? na adres email Federacji Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 18 grudnia 2018 20:33

Zbli?aj?cy si? koniec roku to dla wielu naszych zwi?zkowcw i firm w ktrych pracuj? to podsumowanie 12 miesi?cznego okresu funkcjonowania. To rwnie? czas planowania zada? i stawiania sobie celw na przysz?o??. I chocia? wydaje si? ?e obecnie w Polsce nie mamy wi?kszych zagro?e? utraty miejsc pracy to jednak jest to sytuacja bardzo myl?c?. Pracownicy Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w ?winouj?ciu gdzie dzia?alno?? prowadzi Organizacja Zwi?zkowa nale??ca do naszej Federacji prowadzi dzia?ania maj?ce na celu ratowanie miejsc pracy. Pracownicy stoczni walcz? o swj byt w sektorze przemys?u, ktry wed?ug zapowiedzi obecnego Premiera RP p. Morawieckiego ma by? modelowym przyk?adem jak ma funkcjonowa? przedsi?biorstwo kierowane przez przedstawicieli Rz?du. Zainteresowanych zapraszam do lektury Listu Otwartego Wsplnej Reprezentacji ZZ dzia?aj?cych w MSR Gryfia oraz opisu tej sytuacji przez Przewodnicz?ca Zwi?zku kol. Anet? Stawick?.

List otwarty.

Opis sytuacji.

FZZ MiH

Miros?aw Grzybek