Start Historia
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Historia FZZ
PDF Drukuj Email
wtorek, 10 kwietnia 2018 20:20

 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 października 2008 18:56

5 pa?dziernika br. Min??o 25 lat od chwili, gdy S?d Wojewdzki w Warszawie pod numerem 8 zarejestrowa? Federacj? Zwi?zkw Zawodowych Pracownikw Przemys?u Metalowego i Elektromaszynowego METALOWCY.

Ta wa?na chwila otworzy?a nowy rozdzia? w ponad 100 letniej historii funkcjonowania zwi?zkw zawodowych Metalowcw w Polsce. W ?wier?wiecze tego wydarzenia warto przypomnie? jak dosz?o do powstania Federacji. Warto przypomnie? g?wnych aktorw tych dni, pami?taj?c rwnocze?nie, ?e wielu z nich ju? odesz?o, wielu zako?czy?o aktywno?? zawodow? i spo?eczn?, ale s? te? tacy, ktrzy do dnia dzisiejszego aktywnie dzia?aj? zarwno w zak?adach, jak i w naszych strukturach ponadzak?adowych. Przede wszystkim nale?y jednak pami?ta? o najwa?niejszych twrcach Federacji, o cz?sto dzisiaj bezimiennych cz?onkach zak?adowych organizacji zwi?zkowych Metalowcw. To oni na zebraniach zak?adowych podj?li decyzj? o powo?aniu Federacji. To z ich upowa?nienia Komitet Za?o?ycielski, a p?niej delegaci na pierwszy Zjazd przyj?li ramy prawne, program dzia?ania i struktur? organizacyjn? zwi?zku.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
niedziela, 25 maja 2008 00:00

100 lecie dzia?ania Zwi?zkw Zawodowych Metalowcw w Polsce, ktre przypada w tym roku to dobry moment do przedstawienia historii naszej organizacji.

Korzystaj?c z tej okazji, przedstawiamy Pa?stwu histori? Metalowcw. Oczywi?cie w wielkim skrcie, gdy? nie sposb na kilku stronach opowiedzie? o 100 latach dzia?alno?ci Zwi?zku Zawodowego. Zwi?zku, ktry tak jak w wielu pa?stwach Europy by? prekursorem ruchu zawodowego na ziemiach Polski.

Pierwsze organizacje zwi?zkowe na ziemiach polskich, ktre w swojej nazwie u?y?y s?owa Metalowcy powsta?y w roku 1869. W Bydgoszczy utworzono Zwi?zek Budowy Maszyn i Metalowcw. W publikacjach mo?na te? znale?? inna nazw? tego zwi?zku Zwi?zek Metalowcw i Robotnikw Budowy Maszyn. W tym samym roku w Hucie LAURA w Siemianowicach powstaje licz?cy 1500 cz?onkw Zwi?zek Robotnikw Budowy Maszyn i innych Metalowcw. Rok p?niej w Poznaniu powstaje Zwi?zek Zawodowy Mechanikw i Robotnikw Metalowych, ktrego cz?onkowie wywodz? si? z Zak?adw Cegielskiego.

Więcej…