Start Prawo pracy
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Prawo pracy
Ustawa o zwi?zkach zawodowych. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 stycznia 2018 18:27

 
Kodeks pracy - tekst jednolity. PDF Drukuj Email
czwartek, 11 stycznia 2018 16:47

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 U S T A W A z dnia 26czerwca 1974r. Kodeks pracy

 
Istotne zamiany w prawie pracy po 1 stycznia 2017 PDF Drukuj Email
piątek, 13 stycznia 2017 16:44

W kolejnym odcinku kontynuuj?cym sygnalizowanie istotnych zamian w prawie pracy dla naszych Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych szerzonych w Federacji Metalowcy pragniemy poinformowa?, ?e z dniem 1 stycznia 2017 nast?pi?o kilka zmian w prawie pracy w tym m.in. :

  • art. 772 i art. 104 Kodeksu pracy stanowi?cy o podwy?szeniu z 20 do 50 pracownikw limitu zatrudnienia, po osi?gni?ciu, ktrego pracodawca musi ustali? regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Na pierwszy rzut oka zmiana wydaje si? niekorzystna dla zatrudnionych, poniewa? podniesienie limitu zwalnia pracodawc? z obowi?zku zawierania zbiorowego prawa pracy. Obowi?zuj?ce wwczas indywidualne umowy o prac? mog? powodowa? spore r?nice w wynagradzaniu pracownikw na tych samych stanowiskach pracy. Jednak ustawodawca zostawi? furtk? w postaci mo?liwo?ci zawarcia poszczeglnych regulaminw w firmach poni?ej 50 osb pod warunkiem, ?e w zak?adzie dzia?a Zak?adowa Organizacja Zwi?zkowa i zwrci si? ona do pracodawcy o zawarcie stosownych regulaminw. W firmach zatrudniaj?cych poni?ej 50 pracownikw, w ktrych dzia?aj? ZOZ i funkcjonuj? regulaminy bez zgody zwi?zkw nie mog? one by? wypowiadane lub likwidowane.

  • Podwy?szenie limitu do 50 pracownikw b?dzie obowi?zywa? rwnie? w ustawie o tworzeniu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych. Do prowadzenia i utworzenia odpisu na zf?s b?d? zobowi?zane podmioty gospodarcze zatrudniaj?ce powy?ej 50 pracownikw. Pracodawcy zatrudniaj?cy pomi?dzy 20 a 50 osb b?d? mogli wybra? mi?dzy ?wiadczeniem urlopowym a tworzeniem funduszu. Jednak je?eli w takiej firmie dzia?a ZOZ i zwrci si? z wnioskiem o tworzenie zf?s pracodawca b?dzie mia? taki obowi?zek.

  • Po raz pierwszy od 6 lat nast?pi? d?ugo oczekiwany wzrost wysoko?ci podpisu podstawowego na Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalnych do kwoty 1185,66 z?. a podstaw? odpisu jest przeci?tne wynagrodzenie miesi?czne w gospodarce narodowej w drugim p?roczu nie 2016 jak domaga? si? OPZZ a 2012 rok ! No c? dobre i to.

FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek

 
Od 1 wrze?nia 2016 najpierw umowa potem praca PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 sierpnia 2016 15:32

Kontynuuj?c sygnalizowanie zmian i zagadnie? zwi?zanych z prawem pracy na naszej stronie internetowej pragniemy poinformowa?, ?e z dniem 1 wrze?nia 2016 nast?puje kolejna bardzo korzystna nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i ka?dy pracownik b?dzie zobowi?zany posiada? umow? na pi?mie albo pisemne potwierdzenie jej warunkw - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Dotychczasowe przepisy a konkretnie - 2 art. 29 Kodeksu pracy pozwa? pracodawcy na dope?nienie formalno?ci zwi?zanych z umow? do ko?ca pierwszego dnia pracy. Pozwala?o to w wielu przypadkach na odwlekanie podpisania umowy i formalnego zatrudnienia pracownika. W momencie kontroli Pa?stwem Inspekcji Pracy pracodawca mg? si? wyt?umaczy?, ?e pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzie? a zatem ustawowy termin na pisemne potwierdzenie warunkw umowy o prac? jeszcze nie min??. Wprowadzona zmiana ma zapobiec takim praktykom, a zatrudnionym pozwoli na korzystanie z pe?ni praw pracowniczych od pierwszego dnia pracy.

Po zmianach pisemna umowa o prac? lub pisemne potwierdzenie ustale? zwi?zanych z zawarciem umowy o prac?, b?dzie musia?o by? wr?czone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz musi posiada? pracodawca. Za brak pisemnego potwierdzenia warunkw umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozi? b?dzie kara grzywny. Pozostanie ona w niezmienionej wysoko?ci to jest od 1 do 30 tys. z?, tylko ?e teraz ?atwiej inspektorom PIP b?dzie udowodni? nielegalne zatrudnienie.

FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek

 
Emerytury po?owiczne i praca po 22 lutego 2016 PDF Drukuj Email
piątek, 05 lutego 2016 19:18

W Polsce do?? cz?sto mamy do czynienia z licznych zmianami w zakresie prawa pracy. Wynikaj?cego wprost ze zmian w kodeksie pracy czy te? zmian wynikaj?cych z r?nych ustaw maj?cych wp?yw na prawa i obowi?zki pracownicze.

Mwi?c o prawie pracy nale?y rwnie? rozumie? to wszystko, co dzieje si? w zakresie ubezpiecze? spo?ecznych oraz praw emerytalnych. Czasami jest tak, ?e w toku zaj?? dnia codziennego wiele istotnych zamian ucieka naszej uwadze lub te? r?ne instytucje publiczne nie prowadz? szerokiej kampanii informacyjnej.

W naszej zak?adce Prawo pracy zamierzamy sygnalizowa? te zmiany i zagadnienia, ktre maj? istotne znaczenia dla naszych cz?onkw Zwi?zkw zrzeszonych w Zak?adowych Organizacjach Zwi?zkowych. Do szczeg?owych zapisw i interpretacji nale?y dotrze? samemu. Na pocz?tku sygnalizujemy dwa tematy emerytury po?owiczne oraz umowy o prac? po 22 lutego 2016.

Emerytury po?owiczne

U stawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych wprowadzi?a mo?liwo?? przej?cia na emerytur? cz??ciow? zwana potocznie emerytur? po?owiczn? dla kobiet w wieku 62 lat i m??czyzn w wieku 65 lat, ktrzy nie osi?gn?li podwy?szonego wieku emerytalnego.

Dodatkowym warunkiem, jaki musz? spe?ni? osoby ubiegaj?ce si? o to ?wiadczenie to, co najmniej 35 letni sta? pracy w przypadku kobiet i 40 letni sta? pracy dla m??czyzn.

Wysoko?? tego ?wiadczenia wynosi 50 proc. pe?nej emerytury, jaka nale?y si? pracownikowi w dniu, w ktrym si? o ni? zwrci? do ZUS.

Pobieraj?c emerytur? po?owiczn? mo?na nadal normalnie pracowa? pobieraj?c pe?ne wynagrodzenie.

Obecnie z powy?szej ustawy mog? jedynie skorzysta? m??czy?ni, poniewa? kobiety dopiero w roku 2021 a wwczas mog? obowi?zywa? zupe?nie inne oby stare przepisy dotycz?ce wieku emerytalnego.

Czy to si? op?aca? Jak wskazuj? indywidualne przypadki tak, poniewa? pobieranie tego ?wiadczenia ma niewielki wp?yw na wysoko?? przysz?ej emerytury.

Zainteresowani powinni skontaktowa? z najbli?sza placwk? ZUS.

Umowy o prac? po 22 lutego 2016

W tym dniu zamieniaj? si? zapisy art. 25(1) par. 1 Kodeksu pracy mwi?cy o okresach zatrudnienia na podstawie umowy o prac? na czas okre?lony, ktry niemo?e przekracza? 33 miesi?cy, a ??czna liczba tych umw nie mo?e przekracza? trzech.

Po tym okresie umowa o prac? zawarta pomi?dzy tym samymi stronami stosunku pracy z automatu przekszta?ci si? w umow? o prac? na czas nieokre?lony.

W ten sposb nie powinno dochodzi? do absurdw, ?e umowy o prac? na czas okre?lony s? zawierane na bardzo d?ugi czas np. 5, 10 czy 15 lat.

Kolejn? wa?n? zmian? warunkw zatrudnienia na czas okre?lony jest odej?cie od krtkiego, zawsze 2 - tygodniowego okresu wypowiedzenia umowy na czas okre?lony. Wmiejsce tego krtkiego i wygodne dla pracodawcy wypowiedzenia, zastosowanie znajd? przepisy dotycz?ce okresw wypowiedzenia umowy na czas nieokre?lony i zgodnie zart.36 K.p. b?d? one wynosi?:

  • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu wdanym zak?adzie poni?ej 6 miesi?cy,

  • 1 miesi?c - przy sta?u zak?adowym wynosz?cym, co najmniej 6 miesi?cy,

  • 3 miesi?ce - przy zatrudnieniu wdanym zak?adzie, przez co najmniej 3 lata.

Powy?sze zamiany powinny korzystnie wp?yn?? na rynek pracy i stabilizacj? zatrudnienia.

FZZ Metalowcy

Miros?aw Grzybek