Start Prawo pracy
Prawo pracy
Ustawa o związkach zawodowych. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 stycznia 2018 18:27

 
Kodeks pracy - tekst jednolity. PDF Drukuj Email
czwartek, 11 stycznia 2018 16:47

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 U S T A W A z dnia 26czerwca 1974r. Kodeks pracy

 
Istotne zamiany w prawie pracy po 1 stycznia 2017 PDF Drukuj Email
piątek, 13 stycznia 2017 16:44

W kolejnym odcinku kontynuującym sygnalizowanie istotnych zamian w prawie pracy dla naszych Zakładowych Organizacji Związkowych szerzonych w Federacji Metalowcy pragniemy poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 nastąpiło kilka zmian w prawie pracy w tym m.in. :

  • art. 772 i art. 104 Kodeksu pracy – stanowiący o podwyższeniu z 20 do 50 pracowników limitu zatrudnienia, po osiągnięciu, którego pracodawca musi ustalić regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Na pierwszy rzut oka zmiana wydaje się niekorzystna dla zatrudnionych, ponieważ podniesienie limitu zwalnia pracodawcę z obowiązku zawierania zbiorowego prawa pracy. Obowiązujące wówczas indywidualne umowy o pracę mogą powodować spore różnice w wynagradzaniu pracowników na tych samych stanowiskach pracy. Jednak ustawodawca zostawił „furtkę” w postaci możliwości zawarcia poszczególnych regulaminów w firmach poniżej 50 osób pod warunkiem, że w zakładzie działa Zakładowa Organizacja Związkowa i zwróci się ona do pracodawcy o zawarcie stosownych regulaminów. W firmach zatrudniających poniżej 50 pracowników, w których działają ZOZ i funkcjonują regulaminy bez zgody związków nie mogą one być wypowiadane lub likwidowane.

  • Podwyższenie limitu do 50 pracowników będzie obowiązywać również w ustawie o tworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do prowadzenia i utworzenia odpisu na zfśs będą zobowiązane podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 50 pracowników. Pracodawcy zatrudniający pomiędzy 20 a 50 osób będą mogli wybrać między świadczeniem urlopowym a tworzeniem funduszu. Jednak jeżeli w takiej firmie działa ZOZ i zwróci się z wnioskiem o tworzenie zfśs pracodawca będzie miał taki obowiązek.

  • Po raz pierwszy od 6 lat nastąpił długo oczekiwany wzrost wysokości podpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do kwoty 1 185,66 zł. a podstawą odpisu jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu nie 2016 jak domagał się OPZZ a 2012 rok ! No cóż dobre i to.

 

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 

 
Od 1 września 2016 najpierw umowa potem praca PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 sierpnia 2016 15:32

Kontynuując sygnalizowanie zmian i zagadnień związanych z prawem pracy na naszej stronie internetowej pragniemy poinformować, że z dniem 1 września 2016 następuje kolejna bardzo korzystna nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

 

Dotychczasowe przepisy a konkretnie - § 2 art. 29 Kodeksu pracy pozwał pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to w wielu przypadkach na odwlekanie podpisania umowy i formalnego zatrudnienia pracownika. W momencie kontroli Państwem Inspekcji Pracy pracodawca mógł się wytłumaczyć, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień a zatem ustawowy termin na pisemne potwierdzenie warunków umowy o pracę jeszcze nie minął. Wprowadzona zmiana ma zapobiec takim praktykom, a zatrudnionym pozwoli na korzystanie z pełni praw pracowniczych od pierwszego dnia pracy.

 

Po zmianach pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie kara grzywny. Pozostanie ona w niezmienionej wysokości – to jest od 1 do 30 tys. zł, tylko że teraz łatwiej inspektorom PIP będzie udowodnić nielegalne zatrudnienie.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 
Emerytury połowiczne i praca po 22 lutego 2016 PDF Drukuj Email
piątek, 05 lutego 2016 19:18

W Polsce dość często mamy do czynienia z licznych zmianami w zakresie prawa pracy. Wynikającego wprost ze zmian w kodeksie pracy czy też zmian wynikających z różnych ustaw mających wpływ na prawa i obowiązki pracownicze.

Mówiąc o prawie pracy należy również rozumieć to wszystko, co dzieje się w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz praw emerytalnych. Czasami jest tak, że w toku zajęć dnia codziennego wiele istotnych zamian ucieka naszej uwadze lub też różne instytucje publiczne nie prowadzą szerokiej kampanii informacyjnej.

W naszej zakładce Prawo pracy zamierzamy sygnalizować te zmiany i zagadnienia, które mają istotne znaczenia dla naszych członków Związków zrzeszonych w Zakładowych Organizacjach Związkowych. Do szczegółowych zapisów i interpretacji należy dotrzeć samemu. Na początku sygnalizujemy dwa tematy „emerytury połowiczne” oraz umowy o pracę po 22 lutego 2016.

 

Emerytury połowiczne

U stawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła możliwość przejścia na emeryturę częściową zwana potocznie emeryturą połowiczną dla kobiet w wieku 62 lat i mężczyzn w wieku 65 lat, którzy nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego.

Dodatkowym warunkiem, jaki muszą spełnić osoby ubiegające się o to świadczenie to, co najmniej 35 letni staż pracy w przypadku kobiet i 40 letni staż pracy dla mężczyzn.

Wysokość tego świadczenia wynosi 50 proc. pełnej emerytury, jaka należy się pracownikowi w dniu, w którym się o nią zwrócił do ZUS.

Pobierając emeryturę połowiczną można nadal normalnie pracować pobierając pełne wynagrodzenie.

Obecnie z powyższej ustawy mogą jedynie skorzystać mężczyźni, ponieważ kobiety dopiero w roku 2021 a wówczas mogą obowiązywać zupełnie inne oby stare przepisy dotyczące wieku emerytalnego.

Czy to się opłaca? Jak wskazują indywidualne przypadki tak, ponieważ pobieranie tego świadczenia ma niewielki wpływ na wysokość przyszłej emerytury.

Zainteresowani powinni skontaktować z najbliższa placówką ZUS.

 

Umowy o pracę po 22 lutego 2016

W tym dniu zamieniają się zapisy art. 25(1) par. 1 Kodeksu pracy – mówiący o okresach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, który nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Po tym okresie umowa o pracę zawarta pomiędzy tym samymi stronami stosunku pracy z automatu przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

W ten sposób nie powinno dochodzić do absurdów, że umowy o pracę na czas określony są zawierane na bardzo długi czas np. 5, 10 czy 15 lat.

Kolejną ważną zmianą warunków zatrudnienia na czas określony jest odejście od krótkiego, zawsze 2 - tygodniowego okresu wypowiedzenia umowy na czas określony. W miejsce tego krótkiego i wygodne dla pracodawcy wypowiedzenia, zastosowanie znajdą przepisy dotyczące okresów wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony i zgodnie z art. 36 K.p. będą one wynosić:

  • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu w danym zakładzie poniżej 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc - przy stażu zakładowym wynoszącym, co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące - przy zatrudnieniu w danym zakładzie, przez co najmniej 3 lata.

Powyższe zamiany powinny korzystnie wpłynąć na rynek pracy i stabilizację zatrudnienia.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek