Start Okr?g Ma?opolski
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:159. Error 9: Invalid character
Okupacja budynku dyrekcji AMP w Krakowie PDF Drukuj Email
wtorek, 20 października 2020 18:31

W dniu wczorajszym 19 pa?dziernika 2020 cztery Zak?adowe Organizacje Zwi?zkowe dzia?aj?ce na terenie krakowskiego oddzia?u ArcelorMittal Poland S.A wyda?y wsplny Komunikat Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wzywaj?cy Dyrekcje AMP do jak najszybszego porozumienia si? i zagwarantowania pracownikom Stalowni i Wielkiego Pieca miejsc pracy w krakowskich zak?adach AMP.

Zaraz po uzgodnieniu tre?ci porozumienia zebra?o si? prezydium NSZZ Pracownikw AMP S.A. i podj??o uchwa?? o pozostaniu ca?odobowym w biurze zwi?zku do momentu podpisania stosownego porozumienia.

Niestety nasz zwi?zek pozosta? sam na placu boju poniewa? pozosta?e Organizacje Zwi?zkowe wycofa?y si? ze wcze?niejszych uzgodnie? i okupacji budynku dyrekcji. Przedstawiciele naszego Zwi?zku rotacyjnie pozostaj? ca?odobowo w biurze, do momentu podpisania stosownego porozumienia dotycz?cego zabezpieczenia pracownikw Stalowni i WP. W obecnych czasach pandemii to jedna z mo?liwych akcji protestacyjnych.

Komunikat

Jzef Kawula

W-ce Przewodnicz?cy NSZZZ Pracownikw ArcelorMittal Poland S.A.

Przewodnicz?cy Okr?gu Ma?opolskiego FZZ Metalowcw i Hutnikw

 
ArcelorMittal Poland zamyka cze?? surowcow? w Krakowie ! PDF Drukuj Email
czwartek, 08 października 2020 15:27

Dzisiaj w dniu 8 pa?dziernika 2020 Zarz?d AMP poinformowa?, ?e zamierza na sta?e zamkn?? cz??? surowcow? w swoim krakowskim oddziale.

Proces zamykania instalacji wielkiego pieca i stalowni rozpocznie si? w pa?dzierniku i potrwa kilka tygodni.
Wielki piec i stalownia zosta?y tymczasowo wy??czone w listopadzie 2019 roku z powodu spadku zapotrzebowania na stal i du?ego wolumenu importu wyrobw stalowych spoza krajw UE. Od tego czasu wi?kszo?? pracownikw dotkni?tych postojem tych instalacji znalaz?a zatrudnienie w innych zak?adach ArcelorMittal Poland b?d? od marca 2020 roku i nadej?cia pandemii Covid-19 przebywa na tzw. urlopach postojowych. Firma podj??a te dzia?ania w czasie, kiedy nie wiadomo by?o, jak w d?u?szej perspektywie b?dzie si? kszta?towa? popyt na stal.

Czy to ju? koniec hutnictwa w Krakowie ! Zagro?one jest 1200 miejsc pracy !

Zak?adowe Organizacje Zwi?zkowe w najbli?szym czasie podejm? decyzj? o formie protestw !

FZZ MiH

Miros?aw Grzybek

 
PDF Drukuj Email
środa, 22 stycznia 2020 05:10

W pi?tek 17 stycznia 2020 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa mia?a miejsce konferencja w sprawie przysz?o?ci funkcjonowania krakowskiej huty. Obrady w formule Okr?g?ego Sto?u zosta?y zorganizowane przez w?adze miasta przy wsp?udziale central zwi?zkowych dzia?aj?cych w ArcelorMittal Poland S.A. Spotkaniu patronowa? Prezydent Krakowa, ale inicjatorami byli zwi?zkowcy z OPZZ - liderzy NSZZ Pracownikw ArcelorMittal Poland. Po listopadowych akcjach protestacyjnych, to kolejna inicjatywa zwi?zkowa maj?ca na celu doprowadzenia do ponownego uruchomienia wielkiego pieca. W konferencji uczestniczy?o ponad 100 osb, w tym przedstawiciele rz?du na czele z Wicepremierem Jaros?awem Gowinem, Minister Rozwoju Jadwig? Emilewicz, krakowscy parlamentarzy?ci, w?adze wojewdztwa, zarz?d firmy ArcelorMittal, a tak?e firmy wsp?pracuj?ce z kombinatem. W trakcie wyst?pie? politykw oraz przedstawicieli w?adz Sp?ki pada?y liczne deklaracje dotycz?ce potencja?u krakowskiej huty i zapewnienia, ?e wstrzymanie prac wielkiego pieca jest wy??cznie tymczasowe. Jednak nikt z obecnych decydentw na zadane pytanie przez Przewodnicz?cego NSZZ Pracownikw AMP S.A.

Krzysztofa Wjcika Kiedy konkretnie zostanie ponownie w??czony piec ? nie by? w stanie odpowiedzie?. A na t? konkretn? odpowied? czeka prawie 1000 pracownikw huty i blisko 2-3 ty? pracownikw sp?ek bezpo?rednio kooperuj?cych z hut?, ktrych miejsca pracy s? zagro?one. Wiceprezes Zarz?du Czes?aw Sikorski prbuj?c odpowiedzie? na pytanie poinformowa?, ?e w drugim kwartale tego roku koniunktura powinna by? lepsza iwwczas mo?e zapa?? decyzja o ponownym uruchomieniu wydzia?u surowcowego. Do tego czasu ponad 300 pracownikw b?dzie zmuszonych doje?d?a? do zak?adu wD?browie Grniczej po?wi?caj?c dziennie ponad 12 godzin na dojazd, prac? ipowrt do miejsca zamieszkania. Minister Jadwiga Emilewicz zapewni?a, ?e rz?d podejmie wszelkie mo?liwe starania na poziomie europejskim aby jak najszybciej zosta?a wprowadzona op?ata w?glowa ( za emisj? CO2 ) powstrzymuj?ca import stali spoza UE. Jest to bardzo istotne dla polskiego i europejskiego przemys?u wszczeglno?ci gdy Unia Europejska niedawno przyj??a zasady Zielonego ?adu iNeutralno?ci Klimatycznej.

Miros?aw Grzybek

FZZ MiH

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 19 listopada 2019 21:44

W poniedzia?ek 18 listopada 2019 oko?o 1000 pracownikw ArcelorMittall oraz Sp?ek wsp?pracuj?cych z koncernem z flagami i g?o?nymi tr?bkami blokowali skrzy?owanie al. Solidarno?ci z ul. Ujastek, naprzeciw bramy g?wnej kombinatu w Nowej Hucie. Protest jest konsekwencj? zapowiedzi przez Zarz?d Sp?ki o rozpocz?ciu w najbli?sz? sobot? 23 listopada procesu wygaszania wielkiego pieca, dostarczaj?cego surwk?.

Po godzinnym blokowaniu ulic zwi?zkowcy wszystkich central OPZZ, Solidarno?ci i Forum zgromadzili si? przed bram? g?wn? zak?adu aby kolejny raz da? wyraz niezadowolenia z decyzji koncernu. W trakcie wypowiedzi liderw zwi?zkowych przewija?a si? jedna my?l, ?e nadzieja nie ga?nie, ale mo?e to by? pocz?tek ko?ca hutnictwa nie tylko w Krakowie. Do Nowej Huty przyjechali rwnie? zwi?zkowcy z kopal? poniewa? zapowiedziane ograniczania, tak?e uderz? w ich zak?ady grnicze. Kolejnym etap walki o wielki piec b?dzie protest pod Urz?dem Wojewdzkim w Krakowie w najbli?szy czwartek 21 listopada w samo po?udnie zostanie z?o?ona petycja do Mateusza Morawieckiego na r?ce wojewody ma?opolskiego Piotra ?wika.

FZZ MiH

Miros?aw Grzybek

 
Posiedzenie Ma?opolskiej Rady Okr?gu PDF Drukuj Email
środa, 09 października 2019 19:57

30 wrze?nia br. w siedzibie ArcelorMittal Poland w Krakowie odby?o si? kolejne posiedzenie Ma?opolskiej Rady Okr?gu Federacji Zwi?zkw Zawodowych Metalowcw i Hutnikw w Polsce, ktre otworzy? jej przewodnicz?cy Jzef Kawula.

W pierwszej cz??ci posiedzenia wyst?pi? Jzef Krl przewodnicz?cy Rady Wojewdzkiej OPZZ, ktry ubiega si? w nadchodz?cych wyborach o mandat pos?a z okr?gu okr?g 13. Zaprezentowa? on uczestnikom spotkania argumenty, ktre zadecydowa?y o kandydowaniu do parlamentu oraz co chcia?by zrobi? dla ruchu zwi?zkowego w nowej kadencji Sejmu. Po krtkiej prezentacji zebrani zadawali pytania dotycz?ce zwi?zkw zawodowych i praw pracowniczych.

Nast?pnie przewodnicz?cy Federacji Zwi?zkw Zawodowych Metalowcw i Hutnikw w Polsce Miros?aw Grzybek i przewodnicz?cy Niezale?nego Samorz?dnego Zwi?zku Zawodowego Pracownikw ArcelorMittal Poland Krzysztof Wjcik zrelacjonowali obrady Rady Oglnopolskiego Porozumienia Zwi?zkw Zawodowych, podczas ktrych dokonano wyboru przewodnicz?cego OPZZ. Zosta? nim, z po?rd trzech kandydatw, znany hutnikom Andrzej Radzikowski, dotychczasowy wiceprzewodnicz?cy.

Jak zauwa?yli zebrani w wyniku tego wyboru powsta? wakat na stanowisku wiceprzewodnicz?cego, ktry ma zosta? uzupe?niony ju? na kolejnym posiedzeniu Rady OPZZ.

Kolejna cz??? posiedzenia po?wi?cona by?a sprawom bie??cym ma?opolskiego okr?gu. Przewodnicz?cy Jzef Kawula przedstawi? nowo wybranego przewodnicz?cego z Grupy K?ty Kazimierza Kozie?a, ktry w skrcie przybli?y? i przedstawi? swoj? osob? oraz zak?ad, w ktrym pracuje. Zebrani wykorzystuj?c obecno?? przewodnicz?cego Federacji Miros?awa Grzybka pytali co z wygaszanymi emeryturami pomostowymi, z ktrych ch?tnie korzystali hutnicy podupadaj?cy na zdrowiu po latach pracy w ci??kich warunkach. Omwiono rwnie? ustawy o Pracowniczych Planach Kapita?owych i Pracowniczych Programach Emerytalnych.

Przewodnicz?cy odpowiadaj?c na pytania przywo?a? przygotowan? przez OPZZ ustaw? o tzw. emeryturach sta?owych, ktre umo?liwia?yby przechodzenie na emerytury pracownikom ktrzy przepracowali 35 lat (kobiety) i 40 lat (m??czy?ni). Wspomnia? rwnie? o posiedzeniach Rady Dialogu Spo?ecznego.

Podczas ostatniego plenarnego posiedzenia Rady, 18 wrze?nia, przedstawiono uwarunkowania dzia?alno?ci hutnictwa w Polsce, w tym wstrzymane wygaszenie cz??ci surowcowej w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, trudn? sytuacj? 1200 pracownikw postawionej w stan likwidacji ISD Huty Cz?stochowa oraz walcz?c? o prze?ycie Hut? Pokj. Przewodnicz?cy stwierdzi?, i? wszystkie trzy reprezentatywne centrale zwi?zkowe s? za jak najszybszym przyj?ciem uchwa?y stanowi?cej kierunkowskaz dla nowego rz?du w celu ratowania sektora hutniczego w Polsce.

Jzef Kawula

W-ce Przewodnicz?cy

NSZZ Pracownikw

ArcelorMittal Poland S.A. 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2